List of tenders issued by "Министерство на здравеопазването"

This page lists tenders issued by the contract authority "Министерство на здравеопазването [000695317]" 1000 - пл. „Света Неделя“ № 5 гр. София София (столица)(more) [Bulgaria].

Tot. page: 1 (15 items)

  • 1 (current)
# title info cpv deadline
1 Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на СМР в СО на болници и ЦСМП/ФСМП на територията на Югоизточен район в изпълнение на проект ПРССМС по ОПРР 2014—2020 г.
contract award notice

Министерство на здравеопазването
(Ministry or any other national or federal authority; Health)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-20
2 Лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група B „Кръв и кръвотворни органи“ и анатомо-терапевтича група L „Мускулно-скелетна система“
contract award notice

Министерство на здравеопазването
(Ministry or any other national or federal authority; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-20
3 Доставка на китове, реактиви и конс-ви за д-ти по Нар. № 26/2007 г. за предост. на акушерска помощ на здр. неосиг. жени и за извършване на изслед. извън обхвата на ЗЗО на деца и бременни жени — част I
contract notice

Министерство на здравеопазването
(Ministry or any other national or federal authority; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-03-09
4 Доставка на бланки и пощенски пликове по рамково споразумение № СПОР-6 от 2.06.2020 г. за нуждите на Министерството на здравеопазването
contract award notice

Министерство на здравеопазването
(Ministry or any other national or federal authority; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-09
5 Избор на изпълн. за осъщ. на стро-ен надзор по време на СРР в СО на б-ци и ЦСМП/ФСМП на т-ята на Североизточен р-н за планиране в изпълн. на проект „Подкрепа за развитие на ССМП“ по ОПРР 2014—2020
contract award notice

Министерство на здравеопазването
(Ministry or any other national or federal authority; Health)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-08
6 Услуги по почистване за 2021 г., щадящи околната среда, за нуждите на Министерството на здравеопазването
contract award notice

Министерство на здравеопазването
(Ministry or any other national or federal authority; Health)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-06
7 Избор на изп-л за упраж. на авт. надзор по време на СМР в СО на болници и ЦСМП/ФСМП на тер. на Южен центр. район в изпъл. на п-кт „Подкрепа за разв. на с-мата за спешна медиц. помощ“, ОПРР 2014—2020
contract award notice

Министерство на здравеопазването
(Ministry or any other national or federal authority; Health)

Contract Nature
Services
Procedure
Negotiated procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-02
8 Доставка на автомобилно гориво за 2021 г. за нуждите на Министерството на здравеопазването
contract award notice

Министерство на здравеопазването
(Ministry or any other national or federal authority; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-05-02
9 „Доставка и монтаж на офис мебели и столове за 2020 г. за нуждите на Министерството на здравеопазването“ по рамково споразумение СПОР-7 от 15.03.2018 г.
contract award notice

Министерство на здравеопазването
(Ministry or any other national or federal authority; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-25
10 „Доставка и монтаж на мека мебел за офиси за 2020 г. за нуждите на Министерството на здравеопазването“ по рамково споразумение СПОР-9 от 15.03.2018 г.
contract award notice

Министерство на здравеопазването
(Ministry or any other national or federal authority; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-25
11 Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на здравеопазването
contract award notice

Министерство на здравеопазването
(Ministry or any other national or federal authority; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-25
12 Доставка на компютърни конфигурации от тип КПУ-1.4 (All-in-one) за нуждите на Министерството на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра
contract award notice

Министерство на здравеопазването
(Ministry or any other national or federal authority; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-15
13 Доставка на преносими компютри за нуждите на МЗ и ВРБ за изпълнение на функциите по здравен контрол
contract award notice

Министерство на здравеопазването
(Ministry or any other national or federal authority; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-15
14 Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и др. секс. предавани инф-и по НППКХСПИ в Реп. Б-Я 2017—2020 г. по прек. поз-и, вкл. 28 об. поз-и.
contract award notice

Министерство на здравеопазването
(Ministry or any other national or federal authority; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Not applicable
Award criteria
Lowest price
2021-04-14
15 Доставка на Изониазид за химиопрофилактика на туберкулозата през 2020 г. във вр. с изпълн. на „Нац. програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р БЪЛГАРИЯ за периода 2017—2020 г.“, преобявяване
contract notice

Министерство на здравеопазването
(Ministry or any other national or federal authority; Health)

Contract Nature
Supplies
Procedure
Restricted procedure
Regulation
European Union
Type of bid
Submission for all lots
Award criteria
Lowest price
2021-02-01
  • 1 (current)
2+1