Bulgaria: list of notices "contract award notice"

This page lists the notices related to the form "Contract award notice" for Bulgaria. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 2111 active notices published in 2019. Totally in the open-ted database for 2019 there are 6415 notices (Bulgaria).

Tutti gli f03: tutti

title authority name place cpv publication deadline
Поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Троян СЗДП, ТП „Държавно горско стопанство Троян“
[Ловеч]
Ловеч  Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
2019-07-18 2019-10-23
Механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и механизирана поддръжка на лесокултурни прегради в държавния горски фонд на територията на ТП „ДГС Звездец“ „Югоизточно държавно предприятие“ ДП, териториално поделение „Държавно горско стопанство Звездец“
[Бургас]
Бургас  Forestry services
2019-07-17 2019-10-23
Мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.002-0027-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ — гр. Разлог и РСПБЗН — гр. Разлог“ в 2 обособени позиции Община Разлог
[Благоевград]
Благоевград  Advertising services
 Advertising consultancy services
 Advertising campaign services
 Ballpoint pens
 Flash memory
 Leaflets
 Advertising material
 Folders
2019-07-17 2019-10-23
Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за учениците от I и IV клас за учебната 2019/2020 година за безвъзмездно ползване от учениците от VII СУ „Найден Геров“ Седмо средно училище „Найден Геров“
[Варна]
Варна  Printed matter and related products
2019-07-18 2019-10-23
Избор на застраховател за автомобилния парк на Агенция „Пътна инфраструктура“ за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, застраховка...Продължава в поле II.1.4).
reference (0)
  • 2018/S 118-268306;
Агенция „Пътна инфраструктура“
[София (столица)]
БЪЛГАРИЯ  Insurance services
2019-07-17 2019-10-23
Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на ОУ „Добри Войников“, с. Каменар, общ. Варна ОУ „Добри Войников“
[Варна]
Варна  Heating oil
2019-07-17 2019-10-23
Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви в „МБАЛББ „Света София“ ЕАД
reference (0)
  • 2018/S 201-456185;
„Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД
[София (столица)]
София (столица)  Medical consumables
 Laboratory reagents
2019-07-17 2019-10-23
Ремонт и поддържане на сигнално-охранителна техника (СОТ) в административната сграда на ТД на НАП Пловдив в град Кърджали на ул. „Деспот Слав“ № 1 Национална агенция за приходите, Териториална дирекция на НАП Пловдив
[Пловдив]
Кърджали  Repair and maintenance services of audio-visual and optical equipment
2019-07-17 2019-10-23
Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви в „МБАЛББ „Света София“ ЕАД
reference (0)
  • 2018/S 201-456185;
„Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД
[София (столица)]
София (столица)  Medical consumables
 Laboratory reagents
2019-07-18 2019-10-23
Доставка на медицинска апаратура за централна болнична стерилизация при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД
[София (столица)]
София (столица)  Medical equipments
2019-07-18 2019-10-23
Поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника Министерство на отбраната
[София (столица)]
София (столица)  Repair of computer peripherals
 Repair and maintenance services
 Maintenance and repair of computer peripherals
 Maintenance of computer peripherals
 Maintenance and repair of office machinery
 Maintenance and repair of reprographic machinery
 Photocopier repair services
2019-07-18 2019-10-23
Доставка на специализирано оборудване, необходимо за изграждане на 3 интегрирани симулационни центъра за нуждите на ЦК Quasar, по 3 обособени позиции Институт по роботика „Свети Апостол и Евангелист Матей“ при Българска академия
[София (столица)]
София (столица)  Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
2019-07-18 2019-10-23
Поддържане на придобитото право на ползване (софтуерна осигуровка) на софтуерни продукти на „Майкрософт“ и предоставяне на услуги от доставчика за съществуващи нужди на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК Национална здравноосигурителна каса
[София (столица)]
БЪЛГАРИЯ  IT services: consulting, software development, Internet and support
 Software-related services
 Software supply services
 Software package and information systems
2019-07-18 2019-10-23
Доставка на специализирано оборудване-измервателна техника за нуждите на ЦК Quasar по 2 обособени позиции Институт по роботика „Свети Апостол и Евангелист Матей“ при Българска академия
[София (столица)]
Габрово  Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
2019-07-18 2019-10-23
Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на пътни съоръжения по 7 обособени позиции
reference (0)
  • 2018/S 050-110774;
Агенция „Пътна инфраструктура“
[София (столица)]
Ямбол  Engineering design services
2019-07-17 2019-10-23
Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ в кампус „Лозенец“ ...виж VI.3)
reference (0)
  • 2018/S 102-232159;
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
[София (столица)]
София (столица)  Construction work
2019-07-17 2019-10-23
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми от квотата на община Плевен по 11 позиции Община Плевен
[Плевен]
Плевен  Public road transport services
2019-07-18 2019-10-23
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми от квотата на община Плевен по 11 позиции Община Плевен
[Плевен]
Плевен  Public road transport services
2019-07-18 2019-10-23
Доставка на резервни части и ремонтни дейности на служебни МПС „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП — гр. Габрово, териториално поделение „ДГС — Свищов“
[Велико Търново]
Велико Търново  Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
2019-07-17 2019-10-23
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Военномедицинска академия по обособени позиции Военномедицинска академия
[София (столица)]
Сливен  Drinking water
2019-07-17 2019-10-23
Подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия Радомир—Гюешево—граница с Република МАКЕДОНИЯ“ по 2 обособени позиции
reference (0)
  • 2018/S 092-208941;
ДП „Национална компания „Железопътна инфрастрктура“
[София (столица)]
БЪЛГАРИЯ  Transport systems consultancy services
2019-07-17 2019-10-23
Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства
reference (0)
  • 2018/S 181-409573;
Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
[София (столица)]
София (столица)  Toner cartridges
2019-07-18 2019-10-23
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми от квотата на община Плевен по 11 позиции Община Плевен
[Плевен]
Плевен  Public road transport services
2019-07-18 2019-10-23
Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) по проект „Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра“ Община Силистра
[Силистра]
Силистра  Construction work
 Architectural services for buildings
2019-07-18 2019-10-23
Поръчката обхваща доставка на резервни части за мотоциклети, леки автомобили, микробуси, лекотоварни автомобили и автобуси и консумативи за автомобили — маслени, въздушни, горивни филтри и филтри за
reference (0)
  • 2016/S 041-066924;
Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи
[София (столица)]
София (столица)  Parts and accessories for vehicles and their engines
2019-07-18 2019-10-23