Διαγωνισμός αρ. 14/2019 για παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών, για την ετοιμασία μελετών και την επίβλεψη εργασιών κατασκευής σντιπλημμυρικών έργων, στην περιοχή του κέντρου της πόλης της Λεμεσού.

contract notice

Following the summary about the notice 2019/S 249-618458 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας 10 info
ΚΥΠΡΟΣ (CY) more authorities
Type of the contracting authority Body governed by public law
Main activity Other
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Κύπρος (CY000) more
Country EL; - country: CY
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2019-12-27 00:00:00
Deadline 2020-02-17 00:00:00
Values 298˙000.00 EUR (estimated total)

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-633335-001

1 DELETION_DATE: 20200217

1 FORM_LG_LIST: EL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 249

2 DATE_PUB: 20191227

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 249-618458

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618458-2019:TEXT:EL:HTML

2 LG_ORIG: EL

2 ISO_COUNTRY

INFO: CY

2 IA_URL_GENERAL: https://www.eprocurement.gov.cy

2 IA_URL_ETENDERING: www.eprocurement.gov.cy

2 ORIGINAL_CPV: Determining and listing of quantities in construction

INFOCODE: 71246000

2 ORIGINAL_CPV: Supervision of project and documentation

INFOCODE: 71248000

2 ORIGINAL_CPV: Project and design preparation, estimation of costs

INFOCODE: 71242000

2 ORIGINAL_CPV: Approval plans, working drawings and specifications

INFOCODE: 71245000

2 ORIGINAL_CPV: Engineering services

INFOCODE: 71300000

2 ORIGINAL_CPV: Civil engineering consultancy services

INFOCODE: 71311000

2 ORIGINAL_CPV: Infrastructure works consultancy services

INFOCODE: 71311300

2 ORIGINAL_CPV: Engineering design services

INFOCODE: 71320000

2 ORIGINAL_CPV: Construction economics services

INFOCODE: 71321100

2 ORIGINAL_CPV: Pipeline-design services

INFOCODE: 71322200

2 ORIGINAL_CPV: Construction supervision services

INFOCODE: 71520000

2 ORIGINAL_CPV: Construction-site supervision services

INFOCODE: 71521000

2 ORIGINAL_CPV: Construction consultancy services

INFOCODE: 71530000

2 ORIGINAL_CPV: Construction management services

INFOCODE: 71540000

2 ORIGINAL_CPV: Construction project management services

INFOCODE: 71541000

2 ORIGINAL_CPV: Environmental engineering consultancy services

INFOCODE: 71313000

2 ORIGINAL_CPV: Risk or hazard assessment for construction

INFOCODE: 71313410

2 ORIGINAL_CPV: Project management consultancy services

INFOCODE: 72224000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 298000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191223

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200217 12:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Кипъp

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Определяне и вписване на необходимите за конструкцията количества

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kypr

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cypern

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mængdeberegning og -lister i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zypern

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Festlegung und Aufstellung der für den Bau benötigten Mengen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Κύπρος

3 --- TI_TOWN   value: Λεμεσός

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Προσδιορισμός και καταλογογράφηση ποσοτήτων για κατασκευαστικά έργα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cyprus

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Determining and listing of quantities in construction

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chipre

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Determinación y listado de cantidades necesarias para la construcción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Küpros

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ehituseks vajalike koguste määramine ja loetlemine

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kypros

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakentamisessa tarvittavien määrien määrittäminen ja luettelointi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chypre

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Détermination et listage des quantités nécessaires à la construction

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chipir, an

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Determining and listing of quantities in construction

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cipar

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Određivanje i navođenje količina u graditeljstvu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ciprus

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Építkezéshez szükséges mennyiségek meghatározása és jegyzékbe vétele

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cipro

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Determinazione ed elenco delle quantità per la costruzione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kipras

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Statybinių medžiagų kiekio nustatymas ir sąrašų sudarymas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kipra

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Daudzuma noteikšana un norādīšana būvniecībā

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ċipru

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Id-determinazzjoni u l-elenkar tal-kwantitajiet għall-kostruzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cyprus

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bepalen en opsommen van hoeveelheden in de bouw

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cypr

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Określenie i spisanie ilości do budowy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chipre

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Determinação e listagem de quantidades em construção

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cipru

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stabilire şi enumerare a cantităţilor necesare în construcţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cyprus

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Určovanie a zostavovanie objemov pri výstavbe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ciper

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Določanje in navajanje količin v gradbeništvu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cypern

3 --- TI_TOWN   value: Lemesos

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fastställande och angivande av kvantiteter inom byggverksamhet

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: Symboylio Apocheteyseon Lemesoy - Amathoyntas

3 --- ADDRESS   value: T.Th. 50622

3 --- TOWN   value: Lemesos

3 --- POSTAL_CODE   value: 3608

3 COUNTRY

3 --- CONTACT_POINT   value: Michalis Bryonidis

3 --- PHONE   value: +357 25881888

3 --- E_MAIL   value: info@sbla.com.cy

3 --- FAX   value: +357 25881777

3 --- URL_GENERAL   value: https://www.eprocurement.gov.cy

3 --- URL_BUYER   value: https://www.eprocurement.gov.cy

FORM_SECTION

1 NOTICE_UUID: 0024edc7-6846-47c6-8b6b-9bd26409cfac

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Τ.Θ. 50622

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Λεμεσός

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 3608

INFO4: CY

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Μιχάλης Βρυωνίδης

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +357 25881888

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: info@sbla.com.cy

L: 4 --- key: (FAX)   value: +357 25881777

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.eprocurement.gov.cy

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://www.eprocurement.gov.cy

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: www.eprocurement.gov.cy

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Kατασκευή, λειτουργία και διαχείριση του δημόσιου αποχετευτικού συστήματος της περιοχής της Μείζονος Λεμεσού

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Διαγωνισμός αρ. 14/2019 για παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών, για την ετοιμασία μελετών και την επίβλεψη εργασιών κατασκευής σντιπλημμυρικών έργων, στην περιοχή του κέντρου της πόλης της Λεμεσού.

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: PU.2.14/2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Η παροχή υπηρεσιών για συμπληρωματικές μελέτες, ετοιμασία εγγράφων προσφοράς για προκήρυξη διαγωνισμού, αξιολόγηση των προσφορών που θα ληφθούν, επίβλεψη των εργασιών κατασκευής σντιπλημμυρικών έργων, στην περιοχή του κέντρου της Λεμεσού.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 298000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Περιοχή αρμοδιότητας του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας.

4 SHORT_DESCR

5 P: Η παροχή υπηρεσιών για συμπληρωματικές μελέτες, ετοιμασία εγγράφων προσφοράς για προκήρυξη διαγωνισμού, αξιολόγηση των προσφορών που θα ληφθούν, επίβλεψη των εργασιών κατασκευής σντιπλημμυρικών έργων, στην περιοχή του κέντρου της Λεμεσού.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 298000.00

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 46

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 ECONOMIC_CRITERIA_DOC

3 TECHNICAL_CRITERIA_DOC

3 PERFORMANCE_STAFF_QUALIFICATION

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2020-02-17

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 12:00

3 LANGUAGES

INFO4: EL

4 LANGUAGE

3 --- DURATION_TENDER_VALID   value: 6

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2020-02-17

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 12:30

4 INFO_ADD

5 P: Η αποσφράγιση των προσφορών δεν θα γίνει στην παρουσία εκπροσώπων των οικονομικών φορέων που θα υποβάλουν προσφορά.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Για την υπογραφή της σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις προϋποθέσεις που αφορούν στην προσωπική τους κατάσταση, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 6.2) του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81 - 83, 2ος όροφος Τ.Θ. 24820

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Λευκωσία

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1304

INFO4: CY

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +357 22445100

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tra@aap.gov.cy

L: 4 --- key: (FAX)   value: +357 22445107

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.tra.gov.cy

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1) κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που προηγείται της σύναψης τής σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010)·

L: 4 --- key: (P)   value: 2) για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy·

L: 4 --- key: (P)   value: 3) για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81 - 83, 2ος όροφος Τ.Θ. 24820

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Λευκωσία

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1304

INFO4: CY

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +357 22445100

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tra@aap.gov.cy

L: 4 --- key: (FAX)   value: +357 22445107

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.tra.gov.cy

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-23

13+1