Bulgaria: list of notices "contract notice"

This page lists the notices related to the form "Contract notice" for Bulgaria. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 25 active notices published in 2020. Totally in the open-ted database for 2020 there are 2359 notices (Bulgaria).

Tutti gli f02: tutti

  • 1 (current)
title authority name place cpv publication deadline
Застраховане на пътни превозни средства (ППС) на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА през 2021—2023 г. Министерство на отбраната
[София (столица)]
БЪЛГАРИЯ  Insurance services
 Motor vehicle liability insurance services
 Accident insurance services
 Motor vehicle insurance services
2020-08-04 2020-09-23
„Проектиране и изпълнение на строителство, част от Общинската спортна инфраструктура — стадион „Локомотив“ — град Пловдив“ Община Пловдив
[Пловдив]
Пловдив  Construction work for sports facilities
 Architectural design services
2020-08-07 2020-09-23
Осигуряване на телекомуникационни услуги за нуждите на БНР Българско национално радио
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Telecommunications services
2020-08-21 2020-09-23
Избор на изп-л за осъщ. на стр. надзор по време на строително/стр.-ремонтни работи в СО на болници и ЦСМП/ФСМП на терит. на Южен централен р-н за планиране в изп-е на проект ПРССМП по ОПРР 2014—2020 Министерство на здравеопазването
[София (столица)]
Пловдив  Construction supervision services
2020-08-24 2020-09-23
Избор на изпълнител на строителен надзор по време на строителни/строително-ремонтни работи в спешните отделения на болници и ЦСМП/ФСМП на територията на Югозападен район по ОПРР 2014—2020 Министерство на здравеопазването
[София (столица)]
Благоевград  Construction supervision services
2020-08-24 2020-09-23
Закупуване на лабораторно оборудване в изпълнение на проект BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“, финансиран по ОПРР 2014—2020 г.“ — преобявяване Министерство на здравеопазването
[БЪЛГАРИЯ]
София (столица)  Detection and analysis apparatus
2020-08-24 2020-09-23
Физическа охрана на общински обекти и мероприятия Община Бургас
[Бургас]
Бургас  Guard services
2020-08-24 2020-09-23
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности, включително и рекламни материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за нуждите на ТП „ДГС — Асеновград“ Териториално поделение „Държавно горско стопанство — Асеновград“
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Desk equipment
 Office supplies
2020-08-25 2020-09-23
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на община Видин по обособени позиции Община Видин
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Electricity
2020-08-25 2020-09-23
Доставка на софтуерни лицензи за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ по обособени позиции Държавна агенция „Електронно управление“
[София (столица)]
София (столица)  Software package and information systems
 Anti-virus software package
 Electronic mail software package
 Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software package
 Computer-aided design (CAD) software package
 Emulation software package
 Miscellaneous software package and computer systems
 Optical-character-recognition (OCR) software package
 System management software package
 Imaging and archiving system
 Security software package
 Project management software package
 Database and operating software package
2020-08-25 2020-09-23
Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали, за нуждите на ТП „ДГС – Асеновград“ за срок от 36 месеца Териториално поделение „Държавно горско стопанство — Асеновград“
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Desk equipment
 Office supplies
 Printing paper
 Toner cartridges
2020-08-25 2020-09-23
„Упражняване на строителен надзор, в т. ч. инвеститорски контрол и изготвяне на оценка за съответствие на техническия инвестиционен проект на обект „Проектиране и изграждане на анаеробна ... Община Русе
[Русе]
Русе  Construction-site supervision services
2020-08-26 2020-09-23
Доставка на модулна тактическа система за екипировка Сухопътни войски — военно формирование 22450
[София (столица)]
Пловдив  Individual equipment
2020-08-18 2020-09-24
Избор на изпълнител за изграждане на спортни площадки на територията на община Перник по 2 обособени позиции... Прод. в доп. инф. Община Перник
[Перник]
Перник  Flatwork for miscellaneous sports installations
2020-08-21 2020-09-24
Избор на изп. за осъщ. на стр. надзор по време на СРР в сп. от-я на б-ци и ЦСМП/ФСМП на те-ята на Североизточен р-н за планиране в изп. на Проект „Подкрепа за развитие на ССМП“ по ОПРР 2014—2020 Министерство на здравеопазването
[София (столица)]
Търговище  Construction supervision services
2020-08-24 2020-09-24
Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на ИОХЦФ — БАН Институт по органична химия с Център по фитохимия — София
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
2020-08-25 2020-09-24
Предоставяне на комплексни услуги по почистване, сметосъбиране и сметоизвозване на гранично-контролно пропускателните пунктове на Република БЪЛГАРИЯ Агенция „Митници“
[София (столица)]
Благоевград  Refuse and waste related services
2020-08-26 2020-09-24
Доставка на перилни и почистващи материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Агенция „Митници“
[София (столица)]
София (столица)  Washing preparations
2020-08-26 2020-09-24
Предоставяне на услуги по охрана на сгради за ТП на НОИ — Габрово Териториално поделение на Национален осигурителен институт — Габрово
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Guard services
2020-08-11 2020-09-25
„Популяризиране на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ с 3 обособени позиции Софийски университет „Св. Климент Охридски“
[София (столица)]
София (столица)  Advertising services
 Advertising campaign services
2020-08-18 2020-09-25
Пренос и сателитно разпространение на програма БНТ 4 за територията на Европа и други континенти Българска национална телевизия
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Satellite circuit rental services
2020-08-21 2020-09-25
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение — София“ ЕАД
reference (0)
  • 2020/S 045-105966;
„Четвърта многопрофилна болница за активно лечение — София“ ЕАД
[София (столица)]
София (столица)  Pharmaceutical products
2020-06-15 2020-09-28
Открита процедура по 2 обособени позиции — производство на земеделски култури в териториалния обхват на ТП „ДГС Айтос“ Териториално поделение „Държавно горско стопанство Айтос“
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Services incidental to agricultural production
2020-08-21 2020-09-28
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ — Шумен и прилежащи площи Териториално поделение на Националния осигурителен институт — гр. Шумен
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Building-cleaning services
2020-07-16 2020-09-30
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ — Сливен и прилежащи площи Управителят на НОИ чрез директора на ТП на НОИ — Сливен
[Сливен]
Сливен  Building-cleaning services
2020-06-17 2020-10-02
  • 1 (current)