Bulgaria: list of notices "contract award notice"

This page lists the notices related to the form "Contract award notice" for Bulgaria. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 1491 active notices published in 2020. Totally in the open-ted database for 2020 there are 4567 notices (Bulgaria).

Tutti gli f03: tutti

title authority name place cpv publication deadline
Ремонт и текущо техническо обслужване на служебни леки автомобили, товарни автомобили (с изключение на автомобилите на изплащане и/или тези с валиден гаранционен срок на обслужване) и селскостопанск Териториално поделение „Държавно горско стопанство гр. Добрич“
[Добрич]
Добрич  Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment
2020-06-18 2020-09-23
Инженеринг (проектиране, строит. и авт. надзор) на обект „Компостираща инстал. за разделно събран зелен и биоразгр. отпадък, разпол. на терит. на общ. Своге“, вкл. съпътств. инфраструктура Община Своге
[София]
София  Construction work
 Construction works for compost facility
 Architectural and related services
2020-06-18 2020-09-23
Периодични доставка чрез закупуване на хранителни продукти и напитки за нуждите на ловен дом (кухня) за срок от 12 месеца Териториално поделение „Държавно ловно стопанство (ТПДЛС) — Несебър“ към Държавно предприятие „Югоизточно държавно предприятие“ (ДПЮИДП) — Сливен
[Бургас]
Бургас  Food, beverages, tobacco and related products
2020-06-18 2020-09-23
Доставка на общ и специфичен превързочен материал за нуждите на „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД
[София (столица)]
София (столица)  Medical consumables
2020-06-18 2020-09-23
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса Национален осигурителен институт
[София (столица)]
София (столица)  Office supplies
2020-06-18 2020-09-23
Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет — София по 64 обособени позиции Медицински университет (МУ) — София — ректорат
[София (столица)]
София (столица)  Medical equipments
2020-06-18 2020-09-23
Изготвяне на предварителни оценки за прилагане на финансови инструменти по програмите, съфинансирани по линия на общата селскостопанска политика и Министерство на земеделието, храните и горите
[София (столица)]
БЪЛГАРИЯ  Project-management services other than for construction work
2020-06-18 2020-09-23
Обявление за възложена поръчка по договор САГ20-ДГ55-46/18.05.2020 г. Столична община
[София (столица)]
София (столица)  Engineering design services
2020-06-18 2020-09-23
Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и разтвори, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали „МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД
[Кърджали]
Кърджали  Medical consumables
 Pharmaceutical products
2020-06-18 2020-09-23
Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника по договори с ФНИ и за НИС на Технически университет — София Технически университет — София
[София (столица)]
София (столица)  Toner for laser printers/fax machines
2020-06-18 2020-09-23
Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти по 4 обособени позиции Община Русе
[Русе]
Русе  Advertising services
2020-06-18 2020-09-23
Доставка на горива (дизелово гориво и автомобилен бензин A95H) за МПС на Община Разлог за срок от 2 години. Община Разлог
[Благоевград]
Благоевград  Petroleum and distillates
2020-06-18 2020-09-23
Изпълнение на строително-монтажни работи на 2 проекта, финансирани по програма Интеррег V-A РУМЪНИЯ—БЪЛГАРИЯ 2014—2020, по обособени позиции
reference (0)
  • 2018/S 241-549433;
Агенция „Пътна инфраструктура“
[София (столица)]
Плевен  Road construction works
2020-06-18 2020-09-23
Обявление за възложена поръчка по договор № САГ20-ДГ55-36/4.05.2020 г. Столична община
[София (столица)]
София (столица)  Urban planning services
2020-06-18 2020-09-23
Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД
[Ямбол]
Ямбол  Medical consumables
2020-06-18 2020-09-23
Доставка чрез закупуване на електро- и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Бургас“ „Югоизточно държавно предприятие“ ДП — гр. Сливен, ТП „ДГС Бургас“
[Бургас]
Бургас  Hardware
2020-06-18 2020-09-23
Периодична доставка чрез покупка на електро- и железарски материали за нуждите на ТП „ДЛС — Несебър“ за срок от 12 месеца Териториално поделение „Държавно ловно стопанство (ТПДЛС) — Несебър“ към Държавно предприятие „Югоизточно държавно предприятие“ (ДПЮИДП) — Сливен
[Бургас]
Бургас  Hardware
2020-06-18 2020-09-23
Доставка на 7 броя електрически автобуси и допълнително оборудване към тях Кмет на община Казанлък
[Стара Загора]
Стара Загора  Electric buses
2020-06-18 2020-09-23
Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия — УСБ — Семково Университет по архитектура, строителство и гедезия
[София (столица)]
Благоевград  Food, beverages, tobacco and related products
 Animal products, meat and meat products
 Prepared and preserved fish
 Fruit, vegetables and related products
 Animal or vegetable oils and fats
 Dairy products
 Grain mill products, starches and starch products
 Miscellaneous food products
 Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts
2020-06-18 2020-09-23
Обявление за възложена поръчка по договор № САГ20-ДГ55-47/18.05.2020 г. Столична община
[София (столица)]
София (столица)  Engineering design services
2020-06-18 2020-09-23
Доставка чрез закупуване на фабрично нов колесен челен товарач за нуждите на ОП „Благоустрояване и озеленяване“, гр. Свиленград Община Свиленград
[Хасково]
Хасково  Front-end shovel loaders
2020-06-18 2020-09-23
Изграждане на нова клетка — разширение на регионално депо за неопасни отпадъци за регион Търговище
reference (0)
  • 2018/S 135-307280;
Община Търговище
[Търговище]
Търговище  Waste disposal site construction work
2020-06-18 2020-09-23
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградите на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кръстьо Сарафов“
[София (столица)]
София (столица)  Drinking water
2020-06-18 2020-09-23
Обявление за възложена поръчка по договор № САГ20-ДГ55-42/11.05.2020 г. Столична община
[София (столица)]
София (столица)  Structural engineering consultancy services
2020-06-18 2020-09-23
Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект „Модернизация на път I-1 (Е79) „Видин—Ботевград“ по 3 обособени позиции Агенция „Пътна инфраструктура“
[София]
Видин  Motorway construction works
2020-06-18 2020-09-23