Bulgaria: list of notices "contract award notice"

This page lists the notices related to the form "Contract award notice" for Bulgaria. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 47 active notices published in 2020. Totally in the open-ted database for 2020 there are 4567 notices (Bulgaria).

Tutti gli f03: tutti

  • 1 (current)
  • 2
title authority name place cpv publication deadline
Доставка на материали и консумативи за ИМСТЦХА — БАН по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, обособена позиция 2 Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ — БАН
[София (столица)]
София (столица)  Miscellaneous spare parts
2020-08-25 2020-11-28
Доставка чрез периодични заявки на медикаменти, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури, за нуждите на „СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ — Варна“ ЕООД „СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ — Варна“ ЕООД
[Варна]
Варна  Pharmaceutical products
2020-08-25 2020-11-28
Разработване на автоматизирана информационна система за управление на документите по международните договори на Република БЪЛГАРИЯ Министерство на външните работи
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Information technology services
2020-08-25 2020-11-28
Изготвяне на работен инвестиционен проект — преработка по чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2 от ЗУТ на инвестиционен проект — продължение в VI.3)
reference (0)
  • 2014/S 017-026173;
Столична община
[София (столица)]
София (столица)  Architectural design services
2020-08-25 2020-11-28
Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства, включително доставка на резервни части и консумативи за тях, собственост на ЮЦДП — Смолян Южноцентрално държавно предприятие, ТП „Държавно горско стопанство Славейно“
[Смолян]
Смолян  Parts and accessories for vehicles and their engines
 Tyres for motor cars
2020-08-25 2020-11-28
Доставка на 1 брой нова уплътняваща машина — компактор за твърди битови отпадъци, за нуждите на Столична община Столична община
[София (столица)]
София (столица)  Miscellaneous special-purpose machinery
2020-08-25 2020-11-28
Доставка на лекарствени продукти по приложение 1 „Комплексен онкологичен център — Шумен“ ЕООД
[Шумен]
Шумен  Pharmaceutical products
2020-08-25 2020-11-28
Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП и ЦУ на ЮЗДП ДП „Югозападно държавно предприятие“ ДП
[Югозападен]
Югозападен  Fuels
2020-08-25 2020-11-28
Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на стопанство „Евксиноград“ — гр. Варна Министерски съвет
[София (столица)]
Варна  Computer configurations
2020-08-25 2020-11-28
Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП и ЦУ на ЮЗДП ДП за 2020 г. „Югозападно държавно предприятие“ ДП
[Югозападен]
Югозападен  Fuels
2020-08-25 2020-11-28
Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството по 5 обособени позиции Община Бургас
[Бургас]
Бургас  Construction-site supervision services
2020-08-25 2020-11-28
Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администация“ Изпълнителна агенция „Морска администрация“
[София (столица)]
София (столица)  Occupational clothing, special workwear and accessories
 Garments
 Gloves
 Calf boots
 Boots
2020-08-25 2020-11-28
Осигуряване на експлоатационна поддръжка на автоматична система за управление и контрол на уличното осветление и мониторинг на енергопотреблението в публични сгради, собственост на Община Бургас. Община Бургас
[Бургас]
Бургас  Street-lighting maintenance services
2020-08-25 2020-11-28
Доставка на ехографска специализирана система за сърдечносъдова диагностика Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ — Варна
[Варна]
Варна  Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
2020-08-25 2020-11-28
Избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на МУ — Варна Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ — Варна
[Варна]
Варна  Travel agency, tour operator and tourist assistance services
2020-08-25 2020-11-28
Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника (компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини монитори, телефони и факс апарати, UPS устройство, модеми, рутер „Югоизточно държавно предприятие“ ДП — Сливен — териториално поделение „Държавно горско стопанство Казанлък“
[Стара Загора]
Стара Загора  Computer-related equipment
2020-08-25 2020-11-28
Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за срок от 36 месеца за нуждите на ТП „ДЛС Тракия“ към ЮЦДП ДП Южноцентрално държавно предприятие — Смолян, ТП „ДЛС Тракия“
[Пловдив]
Пловдив  Electricity
2020-08-25 2020-11-28
Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект „Втора клетка за отпадъци в РЦТНО — с. Гарваново“ Кмет на община Хасково
[Хасково]
Хасково  Construction-site supervision services
 Quantity surveying services
 Supervision of building work
2020-08-25 2020-11-28
Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства, включително доставка на резервни части и консумативи за тях, собственост на ЮЦДП — Смолян Южноцентрално държавно предприятие, ТП „Държавно горско стопанство Славейно“
[Смолян]
Смолян  Parts and accessories for vehicles and their engines
 Heavy-duty tyres
 Tyres for heavy/light-duty vehicles
2020-08-25 2020-11-28
Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на „СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ — Варна“ ЕООД по 5 обособени позиции „СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ — Варна“ ЕООД
[Варна]
Варна  Miscellaneous medical devices and products
2020-08-25 2020-11-28
Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Electricity
2020-08-25 2020-11-28
Периодична доставка на реконструктивeни лицево-челюстни и травматологични медицински изделия по обособени позиции Военномедицинска академия
[София (столица)]
София (столица)  Medical consumables
2020-08-25 2020-11-28
Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на туризма съгласно рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на ЦОП
reference (0)
  • 2017/S 156-323831;
Министерство на туризма
[София (столица)]
София (столица)  Building-cleaning services
2020-08-25 2020-11-28
Периодични доставки на горива и смазочни материали чрез карти за безналично плащане за нуждите на служебните автомобили „Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Fuels
2020-08-26 2020-11-29
Доставка на медицински консумативи, необходими за дейността на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД — гр. Велико Търново, за срок от 24 месеца „Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ АД
[Велико Търново]
Велико Търново  Medical consumables
 Venepuncture, blood sampling devices
 Catheters
 Dressings; clip, suture, ligature supplies
 Surgical gloves
 Ligatures
 Clip, suture, ligature supplies
2020-08-26 2020-11-29
  • 1 (current)
  • 2