Poland: list of notices "contract notice"

This page lists the notices related to the form "Contract notice" for Poland. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 508 active notices published in 2020. Totally in the open-ted database for 2020 there are 12939 notices (Poland).

Tutti gli f02: tutti

title authority name place cpv publication deadline
Dostawa fabrycznie nowych mebli z katalogu – wymiana oraz doposażenie siedziby OR AMW w Krakowie w meble biurowe Agencja Mienia Wojskowego, 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26A, Oddział Regionalny w Krakowie
[polska]
Miasto Kraków  Office furniture
2020-08-07 2020-09-21
Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu e-usług w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej oraz ... Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, Filia w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2
[bialski]
Bialski  Software package suites
 IT software package
 Software package and information systems
 Software implementation services
 IT services: consulting, software development, Internet and support
2020-08-10 2020-09-21
Wykonanie STEŚ z elementami KP oraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57, 58 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
[warmińsko-mazurskie]
Warmińsko-mazurskie  Engineering design services
2020-08-10 2020-09-21
Konserwacja urządzeń oświetlenia parków, skwerów, przejść podziemnych, tuneli oraz pomników zlokalizowanych na terenie Białegostoku Miasto Białystok
[białostocki]
Białostocki  Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights
2020-08-11 2020-09-21
Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej dla Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi w ramach realizacji projektu pn. „W... Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera
[miasto Łódź]
Miasto Łódź  Servers
 Software package and information systems
2020-08-12 2020-09-21
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kołobrzeg Gmina Kołobrzeg
[koszaliński]
Koszaliński  Refuse and waste related services
 Household-refuse disposal services
 Refuse transport services
 Refuse recycling services
 Waste and rubbish containers and bins
2020-08-12 2020-09-21
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sokołów Małopolski w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021 Gmina Sokołów Małopolski
[rzeszowski]
Rzeszowski  Refuse and waste related services
 Refuse collection services
 Refuse transport services
 Household-refuse disposal services
 Waste-tip management services
 Household-refuse collection services
2020-08-12 2020-09-21
Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
[kielecki]
Kielecki  Computer equipment and supplies
 Desktop computer
 Miscellaneous computer equipment
 Software package and information systems
 Spreadsheets and enhancement software package
2020-08-12 2020-09-21
Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na okres do trzech lat (2021–2023) Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Południe m.st. Warszawy
[polska]
POLSKA  Electricity, heating, solar and nuclear energy
2020-08-14 2020-09-21
Dostawa materiałow promocyjnych Ministerstwo Obrony Narodowej
[miasto warszawa]
POLSKA  Information and promotion products
 Graphic design services
2020-08-14 2020-09-21
Dostawa odczynników, kalibratorów, podłoży, testów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów diagnostycznych Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
[gdański]
POLSKA  Laboratory reagents
2020-08-14 2020-09-21
Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów kardiochirurgicznych i hemodynamicznych Narodowy Instytut Kardiologii
[miasto warszawa]
POLSKA  Extracorporeal circulatory unit
 Vascular prostheses
 Catheters
 Surgical implants
 Surgical sutures
 Catheter accessories
2020-08-14 2020-09-21
Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021 Gmina Miasta Rypin
[włocławski]
Włocławski  Electricity
2020-08-14 2020-09-21
Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 rok Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy
[miasto warszawa]
Miasto Warszawa  Electricity, heating, solar and nuclear energy
2020-08-14 2020-09-21
Zimowe utrzymanie pasów drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu zgierskiego – cztery zadania Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego
[Łódzki]
Łódzkie  Snow-clearing services
2020-08-14 2020-09-21
Serwerów, macierzy bazodanowych oraz systemu zabezpieczeń sieciowych firewall Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
[tarnowski]
Tarnowski  Information systems and servers
 Servers
 Network equipment
2020-08-17 2020-09-21
Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) - UM-ZP-262-30/20 Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 6, w imieniu i na rzecz którego działa Uniwersytet Medyczny Pełnomocnik, 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1
[lubelski]
Lubelski  Medical information systems
 Medical software package
 Database systems
 Virus protection software package
 Software-related services
 Software implementation services
 Servers
 Computer equipment and supplies
 Printing and graphics equipment
 Photocopying and offset printing equipment
 Emergency and security equipment
 Compact disk (CD) reader and/or burner
 Network equipment
 Cable distribution cabinet
2020-08-17 2020-09-21
[DA] Forskningsundersøgelse vedrørende teknologiprognoser for biometrik i forbindelse med fremtidig rejseaktivitet
[DE] Forschungsstudie zur technologischen Zukunftsforschung in Bezug auf biometrische Daten für die Zukunft des Reisens
[EN] Research Study on Technology Foresight on Biometrics for the Future of Travel
[ES] Estudio de investigación en materia de prospectiva tecnológica sobre biometría para el futuro de los viajes
[FI] Tutkimus biometrian teknologian ennakoinnista matkailualan tulevaisuutta varten
[FR] Étude de recherche sur la prospective technologique de la biométrie pour l'avenir des voyages
[EL] Ερευνητική Μελέτη για την Τεχνολογική Προοπτική της Βιομετρίας για το Μέλλον του Ταξιδιού
[IT] Studio di ricerca sulla previsione tecnologica relativa alla biometria per il futuro dei viaggi
[NL] Onderzoek naar technologische prognoses inzake biometrie voor de toekomst van reizen
[PT] Estudo de investigação sobre a prospetiva tecnológica sobre biométrica para o futuro das viagens
[SV] Forskningsstudie om teknisk framsyn avseende biometri för framtida resande
[CS] Výzkumná studie o technologické prognóze v oblasti biometrie pro budoucnost cestování
[ET] Tuleviku reisimisega seotud biomeetria alase tehnoloogilise prognoosimise uuring
[HU] Kutatási tanulmány a „biometrikával kapcsolatos technológiai előretekintés az utazás jövőjének szempontjából” területén
[LT] Mokslinis tyrimas dėl biostatistikos technologijų prognozės, susijusios su kelionėmis ateityje
[LV] Zinātnisks pētījums par tehnoloģiju prognozēm saistībā ar turpmāku biometrijas izmantošanu ceļojumu nozarē
[MT] Studju ta' Riċerka dwar Previżjoni tat-Teknoloġija dwar il-Bijometrika għall-Futur tal-Ivvjaġġar
[PL] Badanie dotyczące prognoz technologicznych w zakresie biometrii na rzecz przyszłości podróży
[SK] Výskumná štúdia týkajúca sa technologickej prognózy biometrie pre budúcnosť cestovania
[SL] Raziskovalna študija o tehnološkem predvidevanju biometrije za prihodnost potovanj
[GA] Staidéar Taighde maidir le Fadbhreathnaitheacht um Bithmhéadracht do Thodhchaí an Taistil
[BG] Изследователско проучване на технологичните прогнози относно биометриката за бъдещето на пътуванията
[RO] Studiu de cercetare în legătură cu previziunile tehnologice privind biometria pentru viitorul călătoriilor
[HR] Istraživačka studija o tehnološkom predviđanju biometrija za budućnost putovanja
[DA] Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning — Frontex
[DE] Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache — Frontex
[EN] European Border and Coast Guard Agency — Frontex
[ES] Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex)
[FI] Euroopan raja- ja merivartiovirasto – Frontex
[FR] Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)
[EL] Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής — Frontex
[IT] Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera — Frontex
[NL] Europees Grens- en kustwachtagentschap — Frontex
[PT] Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira — Frontex
[SV] Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån – Frontex
[CS] Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž – Frontex
[ET] Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)
[HU] Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség – Frontex
[LT] Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra „Frontex“
[LV] Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)
[MT] L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta — Frontex
[PL] Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej — Frontex
[SK] Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž – Frontex
[SL] Evropska agencija za mejno in obalno stražo – Frontex
[GA] An Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta — Frontex
[BG] Европейска агенция за гранична и брегова охрана — Frontex
[RO] Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă — Frontex
[HR] Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu — Frontex
[miasto warszawa]
Warszawski stołeczny  Research and development services and related consultancy services
2020-08-17 2020-09-21
Kompleksowe usługi sprzątania budynków, okien, terenów przyległych Sądów Rejonowych w Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu i Wąbrzeźnie oraz budynków w Sądzie Okręgowym w Toruniu Sąd Okręgowy w Toruniu
[bydgosko-toruński]
Bydgosko-toruński  Cleaning services
 Building-cleaning services
 Window-cleaning services
 Car park cleaning services
 Cleaning services of office equipment
 Office cleaning services
 Snow-clearing services
 Grassing services
2020-08-18 2020-09-21
Zapewnienie świadczenia usług wsparcia technicznego na posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie Oracle Centralny Ośrodek Informatyki
[polska]
POLSKA  System and support services
 Software package and information systems
2020-08-18 2020-09-21
Wykonywanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych powiatu bydgoskiego w gminach Białe Błota, Koronowo i Solec Kujawski w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Powiat Bydgoski, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
[bydgosko-toruński]
Bydgosko-toruński  Snow-clearing services
 Ice-clearing services
2020-08-18 2020-09-21
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń biurowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy położonych w 8 lokalizacjach na terenie dzielnicy Mokotów Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy
[miasto warszawa]
Miasto Warszawa  Office cleaning services
2020-08-18 2020-09-21
Ubezpieczenie mienia, działalności oraz władz statutowych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
[miasto warszawa]
POLSKA  Insurance services
 Liability insurance services
 Damage or loss insurance services
2020-08-18 2020-09-21
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatury medycznej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 3 pakiety: pakiet nr 1 – dostawa mobilnego, kompaktowego aparatu USG-anestezjologicznego … Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
[miasto wrocław]
POLSKA  Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
 Medical equipments
2020-08-18 2020-09-21
Dostawa pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych (20 sztuk), pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych (10 sztuk) oraz pomp infuzyjnych perystaltycznych (5 sztuk) Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
[tarnowski]
Tarnowski  Medical equipments
2020-08-18 2020-09-21