Bulgaria: list of notices "contract notice"

This page lists the notices related to the form "Contract notice" for Bulgaria. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 185 active notices published in 2021. Totally in the open-ted database for 2021 there are 387 notices (Bulgaria).

Tutti gli f02: tutti

title authority name place cpv publication deadline
Изработване на технически проект за кръгово кръстовище при пресичането на път III-502 „Полски Тръмбеш—Обединение—III-405“ при км 11+516 с път III-504 „Самоводене—Обединение—Алеково“ Агенция „Пътна инфраструктура“ — Областно пътно управление — Велико Търново
[Велико Търново]
Велико Търново  Engineering design services
2021-01-29 2021-02-28
Доставка на комплексна минерална гранулирана тор за нуждите на ДП „Кабиюк“, гр. Шумен през 2021 год. в 3 обособени позиции Държавно предприятие „Кабиюк“ ДП
[Шумен]
Шумен  Fertilisers and nitrogen compounds
2021-02-02 2021-03-01
Доставка на радиофармацевтици за работа с позитронно-емисионен томограф (пет/кт)за нуждите на УСБАЛО ЕАД „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД
[София (столица)]
София (столица)  Radio-isotopes
2021-02-02 2021-03-01
Доставка на нетни колич. активна ел. енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Елхово за срок от 36 (тридесет и шест) календарни месеца Община Елхово
[Ямбол]
Ямбол  Electricity
2021-02-02 2021-03-01
Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част Пета сборна „Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД
[София (столица)]
София (столица)  Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
2021-02-02 2021-03-01
„Доставка на специализирана техника — мултифункционална машина (автомобил) с прикачни принадлежности и аксесоари — 2 броя за нуждите на Община Тутракан“ Община Тутракан
[Силистра]
Силистра  Construction machinery and equipment
2021-02-03 2021-03-01
Избор на изпълнител за извършване на СМР за обект „Укрепяване на свлачище SFO43.65869-01, гр. Своге, кв. „Старо село“: изпълнение на геозащитни строежи и мероприятия и изграждане на КИС за етап II“ Община Своге
[София]
София  Construction work
 Supporting walls
2021-01-29 2021-03-01
Доставка на компютърно и комуникационно оборудване Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) — МВР
[София (столица)]
София (столица)  Personal computers
 Mobile telephones
2021-02-01 2021-03-01
Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на общинско предприятие „Ученическо хранене“ в гр. Стара Загора Община Стара Загора
[Стара Загора]
Стара Загора  Fruit, vegetables and related products
2021-02-01 2021-03-01
Застраховане на движимо и недвижимо имущество на МВнР на територията на Република БЪЛГАРИЯ Министерство на външните работи
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Damage or loss insurance services
2021-02-01 2021-03-01
Доставка на УВ-ВИС спектрофотометър Софийски университет „Св. Климент Охридски“
[София (столица)]
София (столица)  Spectrometers
2021-02-01 2021-03-01
Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТП на НОИ — София-област Териториално поделение на НОИ — София-област
[София (столица)]
София (столица)  Electricity
2021-01-29 2021-03-01
Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТП на НОИ — Бургас Териториално поделение на Национален осигурителен институт — Бургас
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Electricity
2021-02-03 2021-03-01
Доставка на апаратурата за лаборатория „Мониторинг, безразрушителен контрол, изпитвания и характеризиране на мехатронни системи“, делима на обособени позиции Институт по механика
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Checking and testing apparatus
 Ultrasound scanners
 Acoustic devices
2021-02-03 2021-03-01
Застраховка на движимо и недвижимо имущество, собственост на Република БЪЛГАРИЯ, извън страната, предоставено за управление на МВнР Министерство на външните работи
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Damage or loss insurance services
2021-02-01 2021-03-01
Доставка на 2 броя електрически автомобили, категория L7e за нуждите на Община Бургас Община Бургас
[Бургас]
Бургас  Passenger cars
2021-01-29 2021-03-01
Доставка на антипаркинсонови лек. средства, психолептици, психоаналептици и назални антиастматични лек. средства за нуждите на „МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД — гр. Севлиево „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД
[Габрово]
Габрово  Pharmaceutical products
2021-01-26 2021-03-01
Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП „ДГС Алабак“ Териториално поделение „Държавно горско стопанство Алабак“
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Hardware
2021-01-29 2021-03-01
Доставка чрез закупуване на чипинг чук, кобур-пълнител, чанта и пластмасови пластини, необходими за дърводобивната дейност, за срок от 24 месеца Териториално поделение „Държавно горско стопанство Хисар“
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Miscellaneous fabricated products and related items
2021-01-29 2021-03-01
Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и поддръжка при възникване на необходимост на принципа „при повикване“ на медицинска апаратура в „МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД по обособени позиции „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Repair and maintenance services of medical and precision equipment
2021-02-02 2021-03-01
Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на училища, градини и звена на бюджетна издръжка от Община Белене за 24 месеца от датата на сключване на договора Община Белене
[Плевен]
Плевен  Miscellaneous food products
 Processed fruit and vegetables
 Semolina
 Couscous
 Wheat
 Sugar
 Cooking oil
 Herbal infusions
 Yeast
 Sugar products
 Unsweetened cocoa powder
 Vinegar; sauces; mixed condiments; mustard flour and meal; prepared mustard
 Salt
 Spices
 Honey
 Farinaceous products
 Preserved and/or canned vegetables
 Dried fruit
 Tomato juice
 Green beans
 Processed peas
 Jams
 Tomato purée
 Bread products, fresh pastry goods and cakes
 Bread
 Animal products, meat and meat products
 Sausage-meat products
 Fresh poultry
 Frozen fish, fish fillets and other fish meat
 Meatballs
 Eggs
 Dairy products
 Cheese products
 Yoghurt and other fermented milk products
 Cottage cheese
 Margarine
 Vegetables
 Fresh or frozen vegetables
 Citrus fruit
 Root vegetables
 Apples
 Apricots
 Cherries
 Grapes
 Pears
 Strawberries
 Non-tropical fruit
 Dried leguminous vegetables
 Rice
 Peas
 Frozen vegetables
 Fruit juices
 Pasta products
 Pork
 Bovine meat
 Salami
 Pork products
 Beef and veal products
 Prepared and preserved fish
 Milk
 Assorted dairy products
 Yoghurt
 Butter
 Bananas
 Agricultural and horticultural products
 Carrots
 Tomatoes
 Cabbage vegetables
 Cucumbers
 Lemons
 Onions
 Pepper
 Courgettes
 Apples, pears and quinces
 Lentils
 Potatoes and dried vegetables
 Sugar and related products
 Confectionery
 Preserved fruits
2021-01-29 2021-03-01
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема по 4 обособени позиции Община Елхово
[Ямбол]
Ямбол  Public road transport services
2021-02-02 2021-03-01
Фиксирани телефонни услуги по 2 обособени позиции Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ ТПП
[БЪЛГАРИЯ]
София (столица)  Public-telephone services
2021-01-29 2021-03-01
Доставка на хранителни продукти на територията на община Костинброд Община Костинброд
[София]
София  Food, beverages, tobacco and related products
2021-01-29 2021-03-01
Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, доизграждане на система за радиокомандно управление на територията на община Велико Търново Община Велико Търново
[Велико Търново]
Велико Търново  Street-lighting maintenance services
 Commissioning of public lighting installations
 Installation of road lighting equipment
2021-02-02 2021-03-01