Bulgaria: list of notices "contract award notice"

This page lists the notices related to the form "Contract award notice" for Bulgaria. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 924 active notices published in 2021. Totally in the open-ted database for 2021 there are 924 notices (Bulgaria).

Tutti gli f03: tutti

title authority name place cpv publication deadline
Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, по заявка на ТП „ДГС Маджарово“ за срок от 24 месеца Териториално поделение „Държавно горско стопанство Маджарово“
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Parts and accessories for vehicles and their engines
2021-01-04 2021-04-09
Доставка на газ за битови нужди Агенция „Митници“
[София (столица)]
Пловдив  Mains gas
2021-01-04 2021-04-09
Изработване, отпечатване и доставка на рекламни и информационни материали по проект № BG14MFOP001-4.006-0003 „Създаване на морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ „Васил Левски — Г
reference (0)
 • 2020/S 001-000573;
Община Варна
[Варна]
Варна  Advertising services
 Advertising material
2021-01-04 2021-04-09
Доставка на хранителни продукти за нуждите на комплекс за социални услуги’ и обществена трапезария на територията на община Луковит
reference (0)
 • 2020/S 227-556499;
Община Луковит
[Ловеч]
Ловеч  Food, beverages, tobacco and related products
 Bread products, fresh pastry goods and cakes
 Animal products, meat and meat products
 Dairy products
 Sugar and related products
 Fruit, vegetables and related products
 Miscellaneous food products and dried goods
 Canned goods and field rations
2021-01-04 2021-04-09
Доставка на фотографска техника и технически устройства и компоненти за изграждане, поддържане и ремонт на системи за видеонаблюдение (прод. в II.1.4)
reference (0)
 • 2020/S 180-433855;
Столична дирекция на вътрешните работи
[София (столица)]
София (столица)  Surveillance and security systems and devices
2021-01-04 2021-04-09
Доставка на техника за възстановяване на пътища — рамкови споразумения по 8 обособени позиции
reference (0)
 • 2020/S 119-288717;
Министерство на отбраната
[София (столица)]
Стара Загора  Road-surfacing machinery
 Front-end shovel loaders
 Tipper trucks
 Road rollers
 Graders and levellers
 Lifting, handling, loading or unloading machinery
 Mechanical shovels, excavators and shovel loaders, and mining machinery
2021-01-04 2021-04-09
Доставка на горива за нуждите на община Раднево по 2 обособени позиции Община Раднево
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Fuels
2021-01-04 2021-04-09
Доставка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, обществена трапезария, потребителите на проект „Топъл обяд“ и за други обекти на територията на община Белица
reference (0)
 • 2020/S 234-577111;
Община Белица
[Благоевград]
Благоевград  Food, beverages, tobacco and related products
2021-01-04 2021-04-09
Доставка на лекарствени продукти по приложение № 2 от Позитивния лекарствен списък за нуждите на „МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали.
reference (0)
 • 2020/S 115-278777;
„МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД
[Кърджали]
Кърджали  Pharmaceutical products
2021-01-04 2021-04-09
Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици в гр. Омуртаг за експлоатационен сезон 2020/2021 г.
reference (0)
 • 2020/S 210-513540;
Община Омуртаг
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Snow-clearing services
2021-01-04 2021-04-09
Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на КПКОНПИ
reference (0)
 • 2019/S 045-102446;
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
[София (столица)]
София (столица)  Computer equipment and supplies
 Computer configurations
 Desktop computer
 Display screens
 Computer mouse
 Computer keyboards
2021-01-04 2021-04-09
Абонаментно обслужване и ремонт на повд. съоръжения — двугредови мостови кранове, произведени от Valtorta S.R.L. — ИТАЛИЯ, поддр. на центр. система за управление на повдигателните съоръжения SCADA
reference (0)
 • 2020/S 173-418430;
Столична община
[София (столица)]
София (столица)  Repair and maintenance services of cranes
2021-01-04 2021-04-09
Упражняване на НСН на изпълняваните СМР за обект: „Изграждане на част от инженерна инфраструктура кв. Баделема 2 — Обект 1: Водопровод, канализация и баластриране на ул. „Mатей Преображенски“, гр. Асеновград“
reference (0)
 • 2020/S 116-282048;
Община Асеновград
[Пловдив]
Пловдив  Construction supervision services
2021-01-04 2021-04-09
Изпълнение на СМР за изграждане на обекти на Център за върхови постижения в Университета по архитектура, строителство и геодезия, бул. „Христо Смирненски“ № 1, гр. София
reference (0)
 • 2020/S 115-278173;
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
[София (столица)]
София (столица)  Construction work
 Building installation work
 Building completion work
 Construction work for university buildings
2021-01-04 2021-04-09
Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт, включително доставка на резервни части и консумативи, за превозните средства, собственост на ТП „ДГС Селище“
reference (0)
 • 2020/S 217-531898;
Териториално поделение „Държавно горско стопанство Селище“
[Пазарджик]
Пазарджик  Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment
2021-01-04 2021-04-09
Упражняване на строителен надзор, в т. ч. инвеститорски контрол и изготвяне на оценка за съответствие на техническия инвестиционен проект, на обект „Проектиране и изграждане на анаеробна...
reference (0)
 • 2020/S 165-400775;
Община Русе
[БЪЛГАРИЯ]
Русе  Construction-site supervision services
2021-01-04 2021-04-09
Приготвяне и доставяне на топъл обяд на нуждаещите се лица на територията на община Стамболийски по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014—2020 г., Община Стамболийски
[Пловдив]
Пловдив  Catering services for private households
2021-01-04 2021-04-09
Предоставяне на услуги по осигуряване на топъл обяд на нуждаещи се лица в условия на пандемията от COVID-19 на територията на община Ружинци Община Ружинци
[Видин]
Видин  Catering services for private households
2021-01-04 2021-04-09
Въвеждане на процес за информационна сигурност
reference (0)
 • 2020/S 197-476591;
Национален осигурителен институт
[София (столица)]
БЪЛГАРИЯ  System implementation planning services
2021-01-04 2021-04-09
Поддръжка на уличното осветление в гр. Търговище и селищата на общината
reference (0)
 • 2020/S 190-459147;
Община Търговище
[Търговище]
Търговище  Street-lighting maintenance services
2021-01-04 2021-04-09
Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци включващи: сепариране, рециклиране, транспортиране, оползотворяване
reference (0)
 • 2020/S 101-244297;
Община Ямбол
[Ямбол]
Ямбол  Refuse and waste related services
2021-01-04 2021-04-09
Обществен превоз на пътници на територията на община Драгоман по 3 обособени позиции Община Драгоман
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Road transport services
2021-01-04 2021-04-09
Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София
reference (0)
 • 2020/S 227-556240;
„Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум“ ЕАД
[София (столица)]
София (столица)  Medical consumables
2021-01-04 2021-04-09
Избор на изпълнител за доставка на оборудване за административни цели за обезпечаване работата на екипа по управление на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (ин...
reference (0)
 • 2020/S 202-487982;
Община Благоевград
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Personal computers
2021-01-04 2021-04-09
Доставка и монтаж на мобилни оперативни станции с вградено техническо оборудване за изграждане на специализирана аудио и видео комуникационна система в МВР
reference (0)
 • 2020/S 194-468613;
Министерство на вътрешните работи
[София (столица)]
София (столица)  Specialist vehicles
2021-01-04 2021-04-09