Bulgaria: list of notices "contract award notice"

This page lists the notices related to the form "Contract award notice" for Bulgaria. To facilitate the search for a notice, please use the navigation tools placed before and after the table.

There are 1960 active notices published in 2021. Totally in the open-ted database for 2021 there are 2796 notices (Bulgaria).

Tutti gli f03: tutti

title authority name place cpv publication deadline
Доставка на онкологични лекарствeни продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център — Пловдив“ ЕООД по рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г.
reference (0)
 • 2019/S 172-419190;
„Комплексен онкологичен център — Пловдив“ ЕООД
[Пловдив]
Пловдив  Pharmaceutical products
2021-02-12 2021-05-19
Доставка на нетна активна електрическа енергия — ниско напрежение, по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на РДСП — Враца
reference (0)
 • 2020/S 200-484653;
Агенция за социално подпомагане чрез директора на Регионална дирекция за социално подпомагане — Враца
[Враца]
Враца  Electricity
2021-02-12 2021-05-19
Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на централно управление и териториалните поделения на „Югозападно държавно предприятие“ ДП за 2021 г. „Югозападно държавно предприятие“ ДП
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Fuels
2021-02-12 2021-05-19
Специализиран превоз на ученици на територията на община Драгоман. Община Драгоман
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Public road transport services
2021-02-12 2021-05-19
Избор на изпълнител за проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации и определяне на природозащитното им състояние в морски
reference (0)
 • 2019/S 090-216182;
Министерство на околната среда и водите
[София (столица)]
Бургас  Research consultancy services
2021-02-12 2021-05-19
Доставка на лабораторно оборудване/апаратура, необходими за създаването/модернизирането на научноизследователската инфраструктура на лаборатория 3... (подробно изписано в т. II.1.4) „Кратко описание“). Институт по електрохимия и енергийни системи
[София (столица)]
София (столица)  Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
2021-02-12 2021-05-19
Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за нуждите на община Варна
reference (0)
 • 2018/S 090-203318;
Община Варна
[Варна]
Варна  Construction-site supervision services
2021-02-12 2021-05-19
Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, и доставка на резервни части по заявка на ТП „ДГС Малко Търново“
reference (0)
 • 2020/S 212-518023;
Териториално поделение „Държавно горско стопанство Малко Търново“
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Repair and maintenance services
2021-02-12 2021-05-19
Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на община Карлово
reference (0)
 • 2020/S 198-479371;
Община Карлово
[Пловдив]
Пловдив  Electricity
2021-02-12 2021-05-19
Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP („Ейч Пи“) и бивши „Самсунг“ за нуждите на ИА ГИТ
reference (0)
 • 2020/S 085-200938;
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
[София (столица)]
БЪЛГАРИЯ  Toner cartridges
2021-02-12 2021-05-19
Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за клиника по кардиохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД
reference (0)
 • 2020/S 116-281364;
„УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД
[София (столица)]
София (столица)  Medical consumables
2021-02-12 2021-05-19
Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати (клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология)
reference (0)
 • 2020/S 066-156856;
„Университетска първа МБАЛ София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД
[София (столица)]
София (столица)  Laboratory reagents
2021-02-12 2021-05-19
Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната в гр. Лом
reference (0)
 • 2020/S 213-522339;
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Catering services
2021-02-12 2021-05-19
Осигуряване на охрана с помощта на сигналноизвестителна техника и проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на камери
reference (0)
 • 2020/S 207-504162;
Териториално поделение „Държавно горско стопанство Белица“
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Guard services
 Alarm-monitoring services
2021-02-12 2021-05-19
Доставка на научна и лабораторна апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет — София по 35 обособени позиции
reference (0)
 • 2020/S 020-043976;
Медицински университет (МУ) — София — ректорат
[София (столица)]
София (столица)  Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
2021-02-12 2021-05-19
Избор на доставчик на нетна активна ел. енергия на ниво ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на РДСП — Плевен и ДСП на територията на област Плевен
reference (0)
 • 2020/S 192-461541;
Агенция за социално подпомагане чрез Регионална дирекция за социално подпомагане — гр. Плевен
[Плевен]
Плевен  Electricity
2021-02-12 2021-05-19
Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП — Пазарджик и на ДСП на територията на област Пазарджик
reference (0)
 • 2020/S 227-558460;
Регионална дирекция за социално подпомагане — Пазарджик
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Postal services
2021-02-12 2021-05-19
Доставка на онкологични лекарствeни продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център — Пловдив“ ЕООД по рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020 г.
reference (0)
 • 2019/S 172-419190;
„Комплексен онкологичен център — Пловдив“ ЕООД
[Пловдив]
Пловдив  Pharmaceutical products
2021-02-12 2021-05-19
Доставка на пълноценни екструдирани (гранулирани) храни за служебните кучета в системата на МВР по 2 (две) обособени позиции.
reference (0)
 • 2020/S 234-577132;
Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи — МВР
[София (столица)]
София (столица)  Food, beverages, tobacco and related products
2021-02-12 2021-05-19
Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение — гр. Шумен: учебен център; учебно-тренировъчен комплекс (УТК)
reference (0)
 • 2020/S 115-278168;
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
[София (столица)]
Шумен  Works for complete or part construction and civil engineering work
2021-02-12 2021-05-19
Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на „УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД — София“
reference (0)
 • 2020/S 011-020645;
„УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
[София (столица)]
София (столица)  Construction work
2021-02-12 2021-05-19
Дизайн, изработка и доставка на печатни материали за нуждите на Община Враца, запазена за участие за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Община Враца
[Враца]
Враца  Printing and related services
2021-02-12 2021-05-19
Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на централно управление и териториалните поделения на „Югозападно държавно предприятие“ ДП за 2021 г. „Югозападно държавно предприятие“ ДП
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Fuels
2021-02-12 2021-05-19
Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на централно управление и териториалните поделения на „Югозападно държавно предприятие“ ДП за 2021 г. „Югозападно държавно предприятие“ ДП
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Fuels
 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
2021-02-12 2021-05-19
Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на централно управление и териториалните поделения на „Югозападно държавно предприятие“ ДП за 2021 г. „Югозападно държавно предприятие“ ДП
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Fuels
2021-02-12 2021-05-19