Bulgaria: lista avvisi del tipo "avviso di aggiudicazione di appalto"

Questa pagina mostra la lista degli avvisi riguardanti la zona geografica Bulgaria ed i formulari di tipo "Avviso di aggiudicazione di appalto". Per facilitare la ricerca di un avviso usa gli strumenti di navigazione presenti prima e dopo la tabella.

Dei documenti di appalto e comunicazioni pubblicati nell'anno 2019 ci sono 1604 item attivi. Nel database di open-ted per l'anno 2019 ci sono totali 8081 informazioni (Bulgaria).

Tutti gli f03: tutti

titolo denominazione ente luogo cpv pubblicazione scadenza
Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на... Продължава в поле VI.3).
altri riferimenti (1)
Министерството на образованието и науката
[София (столица)]
БЪЛГАРИЯ  Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software
 Attrezzature multimediali
2019-10-23 2020-01-26
Доставка по заявка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛОЗ ЕООД — София-град по 18 обособени позиции
altri riferimenti (1)
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД — гр. София
[София (столица)]
София (столица)  Materiali medici
2019-10-23 2020-01-26
Доставка чрез закупуване на 2 (два) броя употребявани високопроходими леки автомобили за нуждите на ТП „ДГС Казанлък“.
altri riferimenti (1)
„Югоизточно държавно предприятие“ ДП — Сливен, териториално поделение „Държавно горско стопанство Казанлък“
[Стара Загора]
Стара Загора  Autovetture per trasporto passeggeri
2019-10-23 2020-01-26
Закупуване и доставка на апаратура и оборудване/доокомплектовка на съществуваща апаратура/ за нуждите на Институт по катализ – БАН в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Център за върхови по
altri riferimenti (1)
Институт по катализ — БАН
[София (столица)]
София (столица)  Servizi di ricerca marina
 Apparecchi per analisi
2019-10-23 2020-01-26
Доставка на височинно, водолазно оборудване и лодка Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
[София (столица)]
Добрич  Attrezzature di salvataggio e di emergenza
 Canotti di gomma
2019-10-23 2020-01-26
Доставка на трошен камък за жп линии в 2 обособени позиции
altri riferimenti (0)
  • 2018/S 133-302255;
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
[БЪЛГАРИЯ]
Шумен  Ghiaia, sabbia, pietrisco ed aggregati
2019-10-23 2020-01-26
Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект „Рехабилитация и реконструкция на улици и паркинги на територията на гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково“
altri riferimenti (0)
  • 2018/S 212-483763;
Община Харманли — кмет
[Хасково]
Хасково  Lavori di costruzione
 Servizi di progettazione architettonica
 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2019-10-23 2020-01-26
Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на... Продължава в поле VI.3).
altri riferimenti (1)
Министерството на образованието и науката
[София (столица)]
БЪЛГАРИЯ  Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software
 Attrezzature multimediali
2019-10-23 2020-01-26
Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория
altri riferimenti (1)
„Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“ ЕАД
[София (столица)]
София (столица)  Reattivi per laboratorio
2019-10-23 2020-01-26
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ ОПУ — Велико Търново
altri riferimenti (1)
Агенция „Пътна инфраструктура“ — Областно пътно управление — Велико Търново
[Велико Търново]
Велико Търново  Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini
2019-10-23 2020-01-26
Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник по 4 (четири) обособени позиции
altri riferimenti (0)
  • 2016/S 040-065406;
Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)
[БЪЛГАРИЯ]
БЪЛГАРИЯ  Servizi di urbanistica
 Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica
2019-10-23 2020-01-26
Доставка на дизелово гориво за отопление и доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори за нуждите на СП „ПХРАО — Нови хан“ Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
[София (столица)]
София  Combustibile diesel
2019-10-23 2020-01-26
Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на НАП в 7 обособени позиции
altri riferimenti (0)
  • 2017/S 156-323831;
Национална агенция за приходите
[София (столица)]
Габрово  Servizi di pulizia di edifici
2019-10-23 2020-01-26
Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК Пазарджик
altri riferimenti (1)
Районна здравноосигурителна каса — гр. Пазарджик
[Пазарджик]
Пазарджик  Elettricità
2019-10-23 2020-01-26
Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на... Продължава в поле VI.3).
altri riferimenti (1)
Министерството на образованието и науката
[София (столица)]
БЪЛГАРИЯ  Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software
 Attrezzature multimediali
2019-10-23 2020-01-26
Изготвяне на доклад, насоки и проучване във връзка с реализацията на проект „Зелена заетост при управлението на биоразградими отпадъци“ (Green_Crew).
altri riferimenti (1)
Община Благоевград
[Благоевград]
Благоевград  Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche
 Servizi di indagine
 Servizi di test di mercato
 Servizi di ricerca sociale
2019-10-23 2020-01-26
Доставка на специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Берковица по 2 обособени позиции
altri riferimenti (1)
Кметът на община Берковица, публичен възложител на осн. чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП
[Монтана]
Монтана  Autoveicoli per usi speciali
 Autoveicoli per il trasporto di rifiuti
 Autoveicoli usati
2019-10-23 2020-01-26
Доставка на хранителни продукти
altri riferimenti (0)
  • 2016/S 075-131066;
Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи
[София (столица)]
София (столица)  Prodotti lattiero-caseari
2019-10-23 2020-01-26
Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично и художествено-архитектурно осветление...
altri riferimenti (1)
Община Горна Оряховица
[Велико Търново]
Велико Търново  Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica
 Installazione di impianti di illuminazione stradale
2019-10-23 2020-01-26
Доставки на оборудване по проект „Устойчиво управление на Национален парк "Рила" — II фаза“, финансиран по ОПОС 2014 - 2020 г.“, с четири обособени позиции
altri riferimenti (1)
Дирекция „Национален парк Рила“
[Благоевград]
Благоевград  Sistema di telecomunicazioni senza fili
 Apparecchiature informatiche
2019-10-23 2020-01-26
Доставка на консумативи за осветителни тела
altri riferimenti (0)
  • 2016/S 076-133635;
Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи
[София (столица)]
София  Parti di lampade e plafoniere
2019-10-23 2020-01-26
Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2019/2020 г. по обособени позиции
altri riferimenti (1)
Община Попово
[Търговище]
Търговище  Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
2019-10-23 2020-01-26
Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет — гр. Стара Загора
altri riferimenti (1)
Тракийски уневерситет
[Стара Загора]
Стара Загора  Dispositivi e prodotti medici vari
2019-10-23 2020-01-26
Транспорт на пациенти и служители на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ — Разград“ АД — гр. Разград по обособени позиции „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ — Разград“ АД
[Разград]
БЪЛГАРИЯ  Servizi di trasporto terrestre
2019-10-25 2020-01-29
Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на ОбУ „Неофит Рилски“, с. Дерманци. ОбУ „Неофит Рилски“
[Ловеч]
Ловеч  Combustibile diesel (EN 590)
 Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia
 Combustibili
 Petrolio e distillati
 Gasoli
 Combustibile diesel
2019-10-24 2020-01-29