Pubblicazioni

Guarda le opportunità di business, gli avvisi di aggiudicazione e le altre informazioni di appalti pubblici con oggetto Pubblicazioni.

Per il CPV selezionato " Pubblicazioni (22120000-7)" e per questa scelta di Paese "contry Bulgaria [BG]" ci sono: 32 item(s) (0 active)

  • 1 (current)
  • 2
showing 1 - 25
titolo paese denominazione ente pubblicazione scadenza
Осигуряване на информация и комуникация по проект BG16RFOP001-5.002-0003-C01„Осигуряване на подходяща и ефективна инф-ра за предоставяне на нови соц. услуги за л. с увреждания и възрастни хора в гр. П-в“
bando di gara
BG Община Пловдив 2019-02-04 2019-03-08
Избор на изпълнител за осигуряване на дейностите по информация и комуникация в изпълнение на проекти, финансирани по Оперативна програма РР
bando di gara
BG Министерство на здравеопазването 2019-02-19 2019-03-25
„Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за информация и публичност по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради” продължава в „Доп. информация“
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
BG Община Благоевград 2019-03-19 2019-04-03
„Осъществяване на мерки за информация и комуникация при изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0003, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014—2020 г.“, по 2 обособени позиции“
bando di gara
BG Община Велинград 2019-03-05 2019-04-04
Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на статистически издания, формуляри и др. печатни материали
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Национален статистически институт 2019-01-15 2019-04-21
Избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по информация и публичност по проект № BG16RFOP001-5.002-0021... Прод.в VI.3)
bando di gara
BG Община Перник 2019-04-02 2019-05-08
Избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по публичност и визуализация на проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. „Тева“ — общинска сграда...Прод. в VI.3)
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Община Перник 2019-02-14 2019-05-22
„Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на статистически издания, формуляри и др. печатни материали“
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Национален статистически институт 2019-02-15 2019-05-23
„Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на статистически издания, формуляри и др. печатни материали“
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Национален статистически институт 2019-02-25 2019-06-01
„Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на статистически издания, формуляри и др. печатни материали“
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Национален статистически институт 2019-02-25 2019-06-01
„Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на статистически издания, формуляри и др. печатни материали“
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Национален статистически институт 2019-03-04 2019-06-07
Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за информация и публичност по проект „Изграждане на социални жилища в IV микрорайон”
rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
BG Община Благоевград 2019-05-27 2019-06-11
„Осигуряване на информация и публичност при изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 2019-03-22 2019-06-28
Осигуряване устойчивост по проект „Долината на Струма“, BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II“, договор за безвъзм
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Община Благоевград 2019-04-19 2019-07-26
Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на статистически издания, формуляри и др. печатни материали
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Национален статистически институт 2019-06-12 2019-09-15
Осигуряване на информация и комуникация по проект BG16RFOP001-5.002-0003-C01 „Осигуряване на подходяща и ефективна инф-ра за предоставяне на нови соц. услуги за л. с увреждания и възрастни хора в гр. П-в“
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Община Пловдив 2019-06-14 2019-09-19
Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на статистически издания, формуляри и др. печатни материали
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Национален статистически институт 2019-06-17 2019-09-20
Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на статистически издания, формуляри и др. печатни материали
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Национален статистически институт 2019-06-17 2019-09-20
Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на статистически издания, формуляри и др. печатни материали
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Национален статистически институт 2019-06-17 2019-09-21
Изпълнение на мерки за комуникация и публичност по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Изграждане и развитие на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива иколна среда — води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 2019-06-20 2019-09-26
Избор на изпълнител за осигуряване на дейностите по информация и комуникация в изпълнение на проекти, финансирани по Оперативна програма РР
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Министерство на здравеопазването 2019-08-23 2019-11-28
Избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по информация и публичност по проект № BG16RFOP001-5.002-0021... Прод. в VI.3).
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Община Перник 2019-08-27 2019-11-30
Медийно информационно обслужване чрез публикуване в сайта www.clubz.bg, собственост на изпълнителя, информационни материали, свързани с кампанията „Изчистване“ за почистване на градската среда от графити
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Община Благоевград 2019-09-02 2019-12-06
Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на статистически издания, формуляри и др. печатни материали
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Национален статистически институт 2019-09-13 2019-12-20
Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на статистически издания, формуляри и др. печатни материали
avviso di aggiudicazione di appalto
BG Национален статистически институт 2019-10-16 2020-01-19
  • 1 (current)
  • 2
392+1

Motore di ricerca per zona geografica

year

text

please insert some letters in the input text form