София (столица) (BG411) - elenco avvisi di tipo "avviso di aggiudicazione di appalto"

Guarda le opportunità di business, gli avvisi di aggiudicazione e le altre informazioni di appalti pubblici per la zona geografica София (столица).
Stai guardando l'elenco avvisi di tipo "avviso di aggiudicazione di appalto".

518 item(s)

titolo denominazione ente pubblicazione scadenza
„Технологично обезпечаване на НОИ за целите на развитие на контролната дейност,осъществено чрез доставка на хардуерно оборудване“ по проект BG05M9OP001-3.016 за об. п.№ 1 Доставка на хардуерно оборудване
avviso di aggiudicazione di appalto
Национален осигурителен институт 2019-08-16 2019-11-21
Изработване на ПКТП за бул. „Крайречен“ в участъка от бул. „Цариградско шосе“ до „Софийски околовръстен път“ — обособена позиция 5, подпозиция 1 и подпозиция 3 от Рамково споразумение № НАГ-1567/17.8.2018 г.
avviso di aggiudicazione di appalto
Столична община — Направление „Архитектура и градоустройство“ 2019-08-16 2019-11-21
Доставка, монтаж и пускане в действие на хирургическа навигационна система, базирана на визуално-насочвана хирургия
avviso di aggiudicazione di appalto
Военномедицинска академия 2019-08-16 2019-11-21
Изработване на проект за подробен устройствен план-изменение на план за регулация (ИПР)
avviso di aggiudicazione di appalto
Столична община — направление „Архитектура и градоустройство“ 2019-08-16 2019-11-21
Доставка на ел. енергия
avviso di aggiudicazione di appalto
Издателство на БАН Проф. Марин Дринов 2019-08-16 2019-11-21
„Доставка на консумативи за ДНК анализ“ по 12 обособени позиции
avviso di aggiudicazione di appalto
Министерство на вътрешните работи 2019-08-16 2019-11-21
Технич. поддръжка, актуализир., разширение и подобрение на съществуващи модули на прогр. продукт HOSP_CPW за автоматиз. обработ. и анализ на информ. по извърш. дейност от ЛЗ за БМП, скл. дог. с НЗОК
avviso di aggiudicazione di appalto
Национална здравноосигурителна каса 2019-08-19 2019-11-22
Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана, видеонаблюдение на движимото и недвижимото имущество и осигуряване на пропусквателен режим в сградите на „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, гр. София и извършване на услугата СОТ
avviso di aggiudicazione di appalto
„УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД 2019-08-19 2019-11-22
Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване — по спецификация
avviso di aggiudicazione di appalto
Държавна агенция „Национална сигурност“ 2019-08-19 2019-11-22
Доставка на медицински консумативи
avviso di aggiudicazione di appalto
„Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“ ЕАД 2019-08-19 2019-11-22
Изработка, доставка и монтаж на офис и друго обзавеждане и оборудване по обособени позиции за нуждите на Научно-технологичен парк — гр. София по проект „Научно-технологичен парк — фаза 2“
avviso di aggiudicazione di appalto
„София Тех Парк“ АД 2019-08-19 2019-11-22
Абонаментно и сервизно обслужване на оборудване, техника и апаратура, находяща се в „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, гр. София, бул. „Тотлебен“ № 21
avviso di aggiudicazione di appalto
„УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД 2019-08-19 2019-11-22
Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства за централно сървърно помещение в централно управление на Агенция по вписванията. Доставка на климатични системи (прецизни климатизатори) за централно сървърно помещение в централно управление на Агенция по вписванията
avviso di aggiudicazione di appalto
Агенция по вписванията 2019-08-19 2019-11-22
Доставка на 2 броя рентгенови тръби за апарат Siemens, модел Axiom Multix MT и AXIOM Luminos dRF към клиника по образна диагностика при „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД
avviso di aggiudicazione di appalto
„УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД 2019-08-19 2019-11-22
Доставка на лекарствени продукти
avviso di aggiudicazione di appalto
„Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“ ЕАД 2019-08-19 2019-11-22
„Реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ № 36 в УПИ II, кв.13, ж.к. „Дружба 1“, р-н Искър, гр. София“
avviso di aggiudicazione di appalto
Столична община — район Искър 2019-08-19 2019-11-22
Доставка на китове, реактиви и консумативи за лаборатория по клинична генетика.
avviso di aggiudicazione di appalto
„Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“ ЕАД 2019-08-20 2019-11-23
Доставка на научна апаратура за анализиране на химичния състав на различни органични отпадъци, анализ на замърсители на води и на биологично активни вещества от отпадни води в 7 обособени позиции
avviso di aggiudicazione di appalto
Институт по органична химия с Център по фитохимия 2019-08-20 2019-11-23
Доставка на принтери и мрежови мултифункционални устройства
avviso di aggiudicazione di appalto
Главна дирекция „Гранична полиция“ 2019-08-20 2019-11-23
Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНТ.
avviso di aggiudicazione di appalto
Българска национална телевизия 2019-08-20 2019-11-23
Поддръжка на софтуерни системи по обособени позиции
avviso di aggiudicazione di appalto
ДП „Български спортен тотализатор“ 2019-08-20 2019-11-24
Доставка и монтаж на офис обзавеждане и мебели за нуждите на органите на ИВ и техните администрации
avviso di aggiudicazione di appalto
Агенция „Митници“ 2019-08-21 2019-11-24
Изпълнение на СМР за обект „Клиника за дребни животни, учебни зали и лаборатории в УПИ І — за образование, кв. 274, м. Студентски град, гр. София за нуждите на факултет „Ветеринарна медицина“ на ЛТУ
avviso di aggiudicazione di appalto
Лесотехнически университет 2019-08-21 2019-11-27
Доставка канцеларски материали за нуждите на ОП СПТО по обособени позиции
avviso di aggiudicazione di appalto
Столична община 2019-08-22 2019-11-27
Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечносъдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на „УМБАЛ „Свeта Екатерина“ ЕАД
avviso di aggiudicazione di appalto
„УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД 2019-08-22 2019-11-27

Posizione geografica

Motore di ricerca per zona geografica

year

text

please insert some letters in the input text form

127+1