Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και ελαιολιπαντικών, για τα έτη 2020 και 2021, για τις ανάγκες του Δήμου Διδυμοτείχου και των Ν.Π. αυτού.

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 144-354005 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Δήμος Διδυμοτείχου
ΕΛΛΑΔΑ (EL) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (EL51) altri
Paese EL; - country: GR
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-07-28 00:00:00
Scadenza 2020-11-01 00:00:00
Valori 1˙532˙174.98 EUR (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2019/S 193-468105

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-366523-001

1 DELETION_DATE: 20201101

1 FORM_LG_LIST: EL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 144

2 DATE_PUB: 20200728

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 144-354005

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354005-2020:TEXT:EL:HTML

2 LG_ORIG: EL

2 ISO_COUNTRY

INFO: GR

2 IA_URL_GENERAL: http://www.didymoteicho.gr

2 ORIGINAL_CPV: Fuels

INFOCODE: 09100000

2 ORIGINAL_CPV: Solid fuels

INFOCODE: 09110000

2 ORIGINAL_CPV: Petroleum and distillates

INFOCODE: 09130000

2 ORIGINAL_CPV: Unleaded petrol

INFOCODE: 09132100

2 ORIGINAL_CPV: Heating oil

INFOCODE: 09135100

2 ORIGINAL_CPV: Diesel fuel

INFOCODE: 09134200

2 ORIGINAL_CPV: Lubricating preparations

INFOCODE: 09210000

2 ORIGINAL_CPV: Lubricating oils and lubricating agents

INFOCODE: 09211000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1532174.98

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 193-468105

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200724

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Гъpция

3 --- TI_TOWN   value: Didymoteicho

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Горива

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Řecko

3 --- TI_TOWN   value: Didymoteicho

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Paliva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grækenland

3 --- TI_TOWN   value: Didymoteicho

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Brændselsstoffer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griechenland

3 --- TI_TOWN   value: Didymoteicho

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Brennstoffe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ελλάδα

3 --- TI_TOWN   value: Διδυμότειχο

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Καύσιμα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Greece

3 --- TI_TOWN   value: Didymoteicho

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fuels

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Didymoteicho

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustibles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreeka

3 --- TI_TOWN   value: Didymoteicho

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kütused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreikka

3 --- TI_TOWN   value: Didymoteicho

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Polttoaineet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grèce

3 --- TI_TOWN   value: Didymoteicho

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustibles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ghréig, an

3 --- TI_TOWN   value: Didymoteicho

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fuels

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčka

3 --- TI_TOWN   value: Didymoteicho

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Goriva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Görögország

3 --- TI_TOWN   value: Didymoteicho

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tüzelőanyagok

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Didymoteicho

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustibili

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Graikija

3 --- TI_TOWN   value: Didymoteicho

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kuras

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grieķija

3 --- TI_TOWN   value: Didymoteicho

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Degvielas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Il-Greċja

3 --- TI_TOWN   value: Didymoteicho

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fjuwil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griekenland

3 --- TI_TOWN   value: Didymoteicho

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Brandstoffen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecja

3 --- TI_TOWN   value: Didymoteicho

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Paliwa

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécia

3 --- TI_TOWN   value: Didymoteicho

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustíveis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Didymoteicho

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustibili

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécko

3 --- TI_TOWN   value: Didymoteicho

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Palivá

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčija

3 --- TI_TOWN   value: Didymoteicho

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Goriva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grekland

3 --- TI_TOWN   value: Didymoteicho

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bränslen

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Δήμος Διδυμοτείχου

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: Dimos Didymoteichoy

3 --- NATIONALID   value: EL511

3 --- ADDRESS   value: Bas. Georgioy 1

3 --- TOWN   value: Didymoteicho

3 --- POSTAL_CODE   value: 683 00

3 COUNTRY

3 --- CONTACT_POINT   value: Th. Gkoyntinaki

3 --- PHONE   value: +30 2553350662/+30 2553350633

3 --- E_MAIL   value: th.gountinaki@didymoteicho.gr

3 --- FAX   value: +30 2553024424

3 --- URL_GENERAL   value: http://www.didymoteicho.gr

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Δήμος Διδυμοτείχου

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: EL511

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Βασ. Γεωργίου 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Διδυμότειχο

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 683 00

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Θ. Γκουντινάκη

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2553350662/+30 2553350633

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: th.gountinaki@didymoteicho.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2553024424

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.didymoteicho.gr

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και ελαιολιπαντικών, για τα έτη 2020 και 2021, για τις ανάγκες του Δήμου Διδυμοτείχου και των Ν.Π. αυτού.

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 95/2019 Α.Ο.Ε.

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των νομικών προσώπων του, για 2 έτη: 2020 και 2021.

L: 4 --- key: (P)   value: Συγκεκριμένα, αφορά σε καύσιμα κίνησης, θέρμανσης και ελαιολιπαντικών, που προορίζονται για την κάλυψη κτιριακών αναγκών σε πετρέλαιο θέρμανσης, των οχημάτων - μηχ/των έργων σε πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης και ελαιολιπαντικά, του λοιπού εξοπλισμού των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου (γεννήτριες κ.λπ.), του εξοπλισμού πρασίνου (χλοοκοπτικά, χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα κ.λπ.) του Δήμου και των Ν.Π. του Δήμου:

L: 4 --- key: (P)   value: — του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Κ.Κ.Π.Α.),

L: 4 --- key: (P)   value: — του Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Νεολαίας και Περιβάλλοντος (Κ.Π.Α.Π.Ν. και Π.),

L: 4 --- key: (P)   value: — της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

L: 4 --- key: (P)   value: — της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

L: 4 --- key: (P)   value: Συνολικά, οι ποσότητες για τα έτη 2020 - 2021 είναι:

L: 4 --- key: (P)   value: Πετρέλαιο κίνησης είναι 857.776 λίτρα, βενζίνη αμόλυβδη 44.904 λίτρα, πετρέλαιο θέρμανσης 543.200 λίτρα, λιπαντικά 1.024 λ λιπ. 22.364 λίτρα.

3 --- VAL_TOTAL   value: 1532174.98

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Τμήμα 1: Πετρέλαιο κίνησης Δ. Διδυμοτείχου.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Η προμήθεια αφορά σε 841.776 λίτρα πετρελαίου κίνησης, για τον Δήμο Διδυμοτείχου.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Τμήμα 2: Καύσιμα κίνησης — Βενζίνη αμόλυβδη Δ. Διδυμοτείχου.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: 25.904 λίτρα βενζίνης αμόλυβδης.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Τμήμα 3: Καύσιμα θέρμανσης Δήμου Διδυμοτείχου.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: 120.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Τμήμα 4: Καύσιμα κίνησης — Πετρέλαιο κίνησης Κ.Κ.Π.Α..

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: 16.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Τμήμα 5: Καύσιμα κίνησης — Βενζίνη αμόλυβδη Κ.Κ.Π.Α..

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 5

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: 16.000 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Τμήμα 6: Καύσιμα θέρμανσης Κ.Κ.Π.Α..

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 6

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: 130.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, για το Κ.Κ.Π.Α..

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Τμήμα 7: Καύσιμα κίνησης Κ.Π.Α.Π.Ν. και Π..

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 7

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: 3.000 λίτρα βενζίνης αμόλυβδης, για το Κ.Π.Α.Π.Ν. και Π..

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Τμήμα 8: Καύσιμα θέρμανσης για το Κ.Π.Α.Π.Ν. και Π..

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 8

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: 28.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, Κ.Π.Α.Π.Ν. και Π..

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Τμήμα 9: Πετρέλαιο θέρμανσης Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 9

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: 129.200 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Τμήμα 10: Καύσιμα θέρμανσης — Πετρέλαιο για τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 10

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: 136.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, για τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Τμήμα 11: Ελαιολιπαντικά Δήμου Διδυμοτείχου.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 11

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: 41.980 λίτρα και 1.000 κιλά διάφορων ελαιολιπαντικών, για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Τμήμα 12: Ελαιολιπαντικά Κ.Κ.Π.Α. Δήμου Διδυμοτείχου.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 12

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: 104 λίτρα λιπαντικών.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Τμήμα 13: Ελαιολιπαντικά Κ.Π.Α.Π.Α.Ν. και Π..

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 13

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: 60 λίτρα και 24 κιλά ελαιολιπαντικών.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 193-468105

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 3887

3 --- LOT_NO   value: 1 & 3

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Καύσιμα κίνησης και θέρμανσης Δήμου Διδυμοτείχου.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-18

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Στεργιάννης Δημήτριος

NATIONALID: 031371599

ADDRESS: Μάνδρα Σουφλίου

TOWN: Μάνδρα

7 COUNTRY

PHONE: +30 2550022280

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 924270.05

5 VAL_TOTAL: 992007.52

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 4141

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Καύσιμα κίνησης: Βενζίνη αμόλυβδη Δήμου Διδυμοτείχου.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-25

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Τοπαλούδης Χρήστος

NATIONALID: 035166104

ADDRESS: 2ο χλμ. Διδυμοτείχου - Ελληνοχωρίου

TOWN: Διδυμότειχο

POSTAL_CODE: 683 00

7 COUNTRY

PHONE: +30 2553022974

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 33260.74

5 VAL_TOTAL: 33041.17

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 3924

3 --- LOT_NO   value: 11

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Ελαιολιπαντικά Δήμου Διδυμοτείχου.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-19

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 6

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 6

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 6

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Ευθυμίου Θεόδωρος

NATIONALID: 045503981

ADDRESS: Μακαρίου 5

TOWN: Κομοτηνή

POSTAL_CODE: 691 00

7 COUNTRY

PHONE: +30 02531025738

E_MAIL: efthimiou@outlook.com

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 58968.00

5 VAL_TOTAL: 26990.80

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 292

3 --- LOT_NO   value: 13

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Ελαιολιπαντικά Κ.Π.Α.Π. και Π..

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-02

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Gandoil Λιπαντικά Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

NATIONALID: 800497675

ADDRESS: Ξηροπήγαδο Μάνδρας

TOWN: Ξηροπήγαδο

POSTAL_CODE: 196 00

7 COUNTRY

PHONE: +30 2105555136

E_MAIL: info@gandoil.gr

FAX: +30 2751077378

URL: www.gandoil.gr

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 273.00

5 VAL_TOTAL: 117.20

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1123

3 --- LOT_NO   value: 12

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Ελαιολιπαντικά Κ.Κ.Π.Α..

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-07

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Gand Oil Λιπαντικά Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

NATIONALID: 800497675

ADDRESS: Ξηροπήγαδο Μάνδρας

TOWN: Μάνδρα

POSTAL_CODE: 196 00

7 COUNTRY

PHONE: +30 2105555136

E_MAIL: info@gandoil.gr

FAX: +30 2751077378

URL: www.gandoil.gr

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 312.00

5 VAL_TOTAL: 160.16

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1066

3 --- LOT_NO   value: 4

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Πετρέλαιο κίνησης Κ.Κ.Π.Α..

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-26

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Στεργιάννης Δημήτριος

NATIONALID: 031371599

ADDRESS: Μάνδρα Σουφλίου

TOWN: Μάνδρα

7 COUNTRY

PHONE: +30 2554022280

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 17568.00

5 VAL_TOTAL: 17128.80

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1062

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Καύσιμα κίνησης και καύσιμα θέρμανσης Κ.Κ.Π.Α..

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-26

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Τοπαλούδης Χρήστος

NATIONALID: 035166104

ADDRESS: 2ο χλμ. Διδυμοτείχου - Ελληνοχωρίου

TOWN: Διδυμότειχο

POSTAL_CODE: 683 00

7 COUNTRY

PHONE: +30 2553022794

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 133774.00

5 VAL_TOTAL: 126393.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 283

3 --- LOT_NO   value: 7

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Καύσιμα κίνησης Κ.Π.Α.Π.Ν. και Π..

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-06-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Τοπαλούδης Χρήστος

NATIONALID: 035166104

ADDRESS: 2ο χλμ. Διδυμοτείχου - Ελληνοχωρίου

TOWN: Διδυμότειχο

POSTAL_CODE: 683 00

7 COUNTRY

PHONE: +30 2553022794

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 3852.00

5 VAL_TOTAL: 3852.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 304

3 --- LOT_NO   value: ΤΜΗΜΑ 8

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Καύσιμα θέρμανσης Κ.Π.Α.Π.Ν. και Π..

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-08

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Στεργιάννης Δημήτριος

NATIONALID: 031371599

ADDRESS: Μάνδρα Σουφλίου

TOWN: Μάνδρα

7 COUNTRY

PHONE: +30 2554022280

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 24388.00

5 VAL_TOTAL: 24388.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 98

3 --- LOT_NO   value: ΤΜΗΜΑ 9

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Πετρέλαιο θέρμανσης για την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-24

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Στεργιάννης Δημήτριος

NATIONALID: 031371599

ADDRESS: Μάνδρα Σουφλίου

TOWN: Διδυμότειχο

POSTAL_CODE: 683 00

7 COUNTRY

PHONE: +30 2554022280

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 112533.20

5 VAL_TOTAL: 112533.20

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 72

3 --- LOT_NO   value: ΤΜΗΜΑ 10

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-24

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Στεργιάννης Δημήτριος

NATIONALID: 031371599

ADDRESS: Μάνδρα Σουφλίου

TOWN: Διδυμότειχο

POSTAL_CODE: 684 00

7 COUNTRY

PHONE: +30 2554022280

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 118456.00

5 VAL_TOTAL: 118456.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Δήμος Διδυμοτείχου

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Βασ. Γεωργίου 1 (Δημαρχείο)

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Διδυμότειχο

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 683 00

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2553350662

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: info@didymoteicho.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2553024424

L: 4 --- key: (URL)   value: http://didymoteicho.gr

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Δήμος Διδυμοτείχου

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Βασ. Γεωργίου 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Διδυμότειχο

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 683 00

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2553350662

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: info@didymoteicho.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2553024424

L: 4 --- key: (URL)   value: www.didymoteicho.gr

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2) (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - κυρώσεις), 6.1) (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4) (Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την άσκησή της, άλλως, θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης, οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις, δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Δήμος Διδυμοτείχου

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Βασ. Γεωργίου 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Διδυμότειχο

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 683 00

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2553350620

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: info@didymoteicho.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2553024424

L: 4 --- key: (URL)   value: http://didymoteicho.gr

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-24

14+1