Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, έτους 2020.

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 144-354018 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Δήμος Σοφάδων
Καρδίτσα, Τρίκαλα (EL611) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Agenzia/ufficio regionale o locale
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Καρδίτσα, Τρίκαλα (EL611) altri
Paese EL; - country: GR
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-07-28 00:00:00
Scadenza 2020-10-31 00:00:00
Valori 351˙155.80 EUR (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2019/S 245-602455

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-363528-001

1 DELETION_DATE: 20201031

1 FORM_LG_LIST: EL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 144

2 DATE_PUB: 20200728

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 144-354018

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354018-2020:TEXT:EL:HTML

2 LG_ORIG: EL

2 ISO_COUNTRY

INFO: GR

2 IA_URL_GENERAL: http://www.sofades.gr

2 ORIGINAL_CPV: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

INFOCODE: 09000000

2 ORIGINAL_CPV: Unleaded petrol

INFOCODE: 09132100

2 ORIGINAL_CPV: Diesel fuel

INFOCODE: 09134200

2 ORIGINAL_CPV: Heating oil

INFOCODE: 09135100

2 ORIGINAL_CPV: Petrol

INFOCODE: 09132000

2 ORIGINAL_CPV: Lubricating oils and lubricating agents

INFOCODE: 09211000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 351155.80

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 245-602455

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200723

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local Agency/Office

INFOCODE: R

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Гъpция

3 --- TI_TOWN   value: Sofades

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Řecko

3 --- TI_TOWN   value: Sofades

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ropné produkty, paliva, elektrická energie a ostatní zdroje energie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grækenland

3 --- TI_TOWN   value: Sofades

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griechenland

3 --- TI_TOWN   value: Sofades

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ελλάδα

3 --- TI_TOWN   value: Σοφάδες

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Greece

3 --- TI_TOWN   value: Sofades

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Sofades

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras fuentes de energía

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreeka

3 --- TI_TOWN   value: Sofades

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Naftatooted, kütused, elekter ja muud energiaallikad

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreikka

3 --- TI_TOWN   value: Sofades

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Öljytuotteet, polttoaineet, sähkö ja muut energian lähteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grèce

3 --- TI_TOWN   value: Sofades

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ghréig, an

3 --- TI_TOWN   value: Sofades

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčka

3 --- TI_TOWN   value: Sofades

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Görögország

3 --- TI_TOWN   value: Sofades

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kőolajtermékek, tüzelőanyagok, villamos energia és egyéb energiaforrások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Sofades

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Graikija

3 --- TI_TOWN   value: Sofades

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grieķija

3 --- TI_TOWN   value: Sofades

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Naftas produkti, degviela, elektroenerģija un pārējie enerģijas avoti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Il-Greċja

3 --- TI_TOWN   value: Sofades

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prodotti taż-żejt (petroleum), fjuwil, elettriku u għejun oħra ta' l-enerġija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griekenland

3 --- TI_TOWN   value: Sofades

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecja

3 --- TI_TOWN   value: Sofades

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécia

3 --- TI_TOWN   value: Sofades

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Produtos petrolíferos, combustíveis, electricidade e outras fontes de energia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Sofades

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Produse petroliere, combustibil, electricitate şi alte surse de energie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécko

3 --- TI_TOWN   value: Sofades

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčija

3 --- TI_TOWN   value: Sofades

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grekland

3 --- TI_TOWN   value: Sofades

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Δήμος Σοφάδων

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: Dimos Sofadon

3 --- ADDRESS   value: Kierioy 49

3 --- TOWN   value: Sofades

3 --- POSTAL_CODE   value: 433 00

3 COUNTRY

3 --- CONTACT_POINT   value: Theopoyla Kalostypi

3 --- PHONE   value: +30 2443353238

3 --- E_MAIL   value: tkalostipi@sofades.gr

3 --- FAX   value: +30 2443353234

3 --- URL_GENERAL   value: http://www.sofades.gr

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Δήμος Σοφάδων

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Κιερίου 49

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Σοφάδες

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 433 00

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Θεοπούλα Καλοστύπη

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2443353238

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tkalostipi@sofades.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2443353234

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.sofades.gr

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, έτους 2020.

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Προμήθεια καυσίμων για το έτος 2020, για τις ανάγκες θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων και κίνησης των μηχανημάτων του Δήμου Σοφάδων, τις ανάγκες κίνησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σοφάδων, τις ανάγκες θέρμανσης και κίνησης του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων, τις ανάγκες θέρμανσης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων, τις ανάγκες θέρμανσης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων και λιπαντικών, για τις ανάγκες κίνησης των μηχανημάτων του Δήμου Σοφάδων.

3 --- VAL_TOTAL   value: 351155.80

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Α: Δήμος Σοφάδων - Δημοτικές Ενότητες Ταμασίου, Μενελαΐδας και Ρεντίνας — Καύσιμα κίνησης.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Δήμος Σοφάδων.

4 SHORT_DESCR

5 P: Προμήθεια καυσίμων για το έτος 2020, για τις ανάγκες κίνησης των μηχανημάτων του Δήμου Σοφάδων.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την 31.12.2020. Δύναται να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της σύμβασης, μέχρι την ανάδειξη αναδόχου για το έτος 2021 και έως το πολύ δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και την 28.2.2021, σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων, για το έτος 2021.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Β: Δήμος Σοφάδων - Δημοτικές Ενότητες Ταμασίου, Μενελαΐδας και Ρεντίνας — Καύσιμα θέρμανσης.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Δήμος Σοφάδων.

4 SHORT_DESCR

5 P: Προμήθεια καυσίμων για το έτος 2020, για τις ανάγκες θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σοφάδων.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την 31.12.2020. Δύναται να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της σύμβασης, μέχρι την ανάδειξη αναδόχου για το έτος 2021 και έως το πολύ δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και την 28.2.2021, σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων, για το έτος 2021.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Γ: Δήμος Σοφάδων - Δημοτικές Ενότητες Σοφάδων και Άρνης — Καύσιμα κίνησης.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Δήμος Σοφάδων.

4 SHORT_DESCR

5 P: Προμήθεια καυσίμων για το έτος 2020, για τις ανάγκες κίνησης των μηχανημάτων του Δήμου Σοφάδων.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την 31.12.2020. Δύναται να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της σύμβασης, μέχρι την ανάδειξη αναδόχου για το έτος 2021 και έως το πολύ δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και την 28.2.2021, σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων, για το έτος 2021.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Δ: Δήμος Σοφάδων - Δημοτικές Ενότητες Σοφάδων και Άρνης — Καύσιμα θέρμανσης.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Δήμος Σοφάδων.

4 SHORT_DESCR

5 P: Προμήθεια καυσίμων για το έτος 2020, για τις ανάγκες θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σοφάδων.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την 31.12.2020. Δύναται να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της σύμβασης, μέχρι την ανάδειξη αναδόχου για το έτος 2021 και έως το πολύ δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και την 28.2.2021, σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων, για το έτος 2021.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Ε: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σοφάδων.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 5

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Δήμος Σοφάδων.

4 SHORT_DESCR

5 P: Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σοφάδων.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την 31.12.2020. Δύναται να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της σύμβασης, μέχρι την ανάδειξη αναδόχου για το έτος 2021 και έως το πολύ δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και την 28.2.2021, σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων, για το έτος 2021.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: ΣΤ: Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 6

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Δήμος Σοφάδων.

4 SHORT_DESCR

5 P: Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης και κίνησης του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την 31.12.2020. Δύναται να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της σύμβασης, μέχρι την ανάδειξη αναδόχου για το έτος 2021 και έως το πολύ δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και την 28.2.2021, σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων, για το έτος 2021.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Ζ: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 7

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Δήμος Σοφάδων.

4 SHORT_DESCR

5 P: Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την 31.12.2020. Δύναται να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της σύμβασης, μέχρι την ανάδειξη αναδόχου για το έτος 2021 και έως το πολύ δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και την 28.2.2021, σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων, για το έτος 2021.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Ζ: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 8

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Δήμος Σοφάδων.

4 SHORT_DESCR

5 P: Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την 31.12.2020. Δύναται να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της σύμβασης, μέχρι την ανάδειξη αναδόχου για το έτος 2021 και έως το πολύ δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και την 28.2.2021, σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων, για το έτος 2021.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Θ: Λιπαντικά Δήμου Σοφάδων.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 9

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Δήμος Σοφάδων.

4 SHORT_DESCR

5 P: Προμήθεια λιπαντικών, για τις ανάγκες κίνησης των μηχανημάτων του Δήμου Σοφάδων.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 245-602455

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 6578

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Α: Δήμος Σοφάδων - Δημοτικές Ενότητες Ταμασίου, Μενελαΐδας και Ρεντίνας — Καύσιμα κίνησης.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-05-11

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Ευθύμιος Κρόκος

ADDRESS: Ν. Πλαστήρα

TOWN: Σοφάδες

POSTAL_CODE: 431 00

7 COUNTRY

PHONE: +30 2443022289

E_MAIL: krokosth@hotmail.com

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 47540.75

5 VAL_TOTAL: 47540.75

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 2

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Β: Δήμος Σοφάδων - Δημοτικές Ενότητες Ταμασίου, Μενελαΐδας και Ρεντίνας — Καύσιμα θέρμανσης.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-05-11

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Ευθύμιος Κρόκος

ADDRESS: Ν. Πλαστήρα

TOWN: Σοφάδες

POSTAL_CODE: 433 00

7 COUNTRY

PHONE: +30 2443022289

E_MAIL: krokosth@hotmail.com

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 14404.50

5 VAL_TOTAL: 14404.50

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 3

3 --- LOT_NO   value: 3

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Γ: Δήμος Σοφάδων - Δημοτικές Ενότητες Σοφάδων και Άρνης — Καύσιμα κίνησης.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-05-11

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Ευθύμιος Κρόκος

ADDRESS: Ν. Πλαστήρα

TOWN: Σοφάδες

POSTAL_CODE: 433 00

7 COUNTRY

PHONE: +30 2443022289

E_MAIL: krokosth@hotmail.com

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 76652.79

5 VAL_TOTAL: 76652.79

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 4

3 --- LOT_NO   value: 4

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Δ: Δήμος Σοφάδων - Δημοτικές Ενότητες Σοφάδων και Άρνης — Καύσιμα θέρμανσης.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-05-11

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Ευθύμιος Κρόκος

ADDRESS: Ν. Πλαστήρα

TOWN: Σοφάδες

POSTAL_CODE: 433 00

7 COUNTRY

PHONE: +30 2443022289

E_MAIL: krokosth@hotmail.com

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 30756.79

5 VAL_TOTAL: 30756.79

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 5

3 --- LOT_NO   value: 5

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Ε: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σοφάδων.

3 AWARDED_CONTRACT

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Ευθύμιος Κρόκος

ADDRESS: Ν. Πλαστήρα

TOWN: Σοφάδες

POSTAL_CODE: 433 00

7 COUNTRY

PHONE: +30 2443022289

E_MAIL: krokosth@hotmail.com

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 4435.47

5 VAL_TOTAL: 4435.47

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 6

3 --- LOT_NO   value: 6

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: ΣΤ: Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων.

3 AWARDED_CONTRACT

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Ευθύμιος Κρόκος

ADDRESS: Ν. Πλαστήρα

TOWN: Σοφάδες

POSTAL_CODE: 433 00

7 COUNTRY

PHONE: +30 2443022289

E_MAIL: krokosth@hotmail.com

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 46986.00

5 VAL_TOTAL: 46986.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 7

3 --- LOT_NO   value: 7

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Ζ: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων.

3 AWARDED_CONTRACT

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Ευθύμιος Κρόκος

ADDRESS: Ν. Πλαστήρα

TOWN: Σοφάδες

POSTAL_CODE: 433 00

7 COUNTRY

PHONE: +30 2443022289

E_MAIL: krokosth@hotmail.com

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 62856.00

5 VAL_TOTAL: 62856.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 8

3 --- LOT_NO   value: 8

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Ζ: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων.

3 AWARDED_CONTRACT

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Ευθύμιος Κρόκος

ADDRESS: Ν. Πλαστήρα

TOWN: Σοφάδες

POSTAL_CODE: 433 00

7 COUNTRY

PHONE: +30 2443022289

E_MAIL: krokosth@hotmail.com

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 63641.70

5 VAL_TOTAL: 63641.70

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 9

3 --- LOT_NO   value: 9

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Θ: Λιπαντικά Δήμου Σοφάδων.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-01

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Gand Oil Λιπαντικά Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

ADDRESS: Θέση Ξηροπήγαδο ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρας, οδός Τσόκα

TOWN: Μάνδρα Αττικής

POSTAL_CODE: 196 00

7 COUNTRY

PHONE: +30 2105555136

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 9676.00

5 VAL_TOTAL: 3881.80

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Δήμος Σοφάδων

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Κιερίου 49

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Σοφάδες

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 433 00

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2443353200

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: info@sofades.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2443353234

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.sofades.gr

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2) (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - κυρώσεις), 6.1) (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4) (Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας, ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση τού προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης, οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Δήμος Σοφάδων

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Κιερίου 49

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Σοφάδες

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 433 00

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2443353200

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: info@sofades.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2443353203

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.sofades.gr

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-23

16+1