2η τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16964/19 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Κιλκίς, και Ν.Π.Δ.Δ. - Ν.Π.Ι.Δ., έτους 2019 — Τμήματα 1 - 6.

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 150-367458 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Δήμος Κιλκίς
Κιλκίς (EL523) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Κιλκίς (EL523) altri
Paese EL; - country: GR
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2020-08-05 00:00:00
Scadenza 2020-11-08 00:00:00
Valori 497˙170.25 EUR (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2019/S 033-073564

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-378068-001

1 DELETION_DATE: 20201108

1 FORM_LG_LIST: EL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 150

2 DATE_PUB: 20200805

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 150-367458

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367458-2020:TEXT:EL:HTML

2 LG_ORIG: EL

2 ISO_COUNTRY

INFO: GR

2 IA_URL_GENERAL: http://www.e-kilkis.gr

2 ORIGINAL_CPV: Fuels

INFOCODE: 09100000

2 ORIGINAL_CPV: Diesel oil

INFOCODE: 09134100

2 ORIGINAL_CPV: Heating oil

INFOCODE: 09135100

2 ORIGINAL_CPV: Unleaded petrol

INFOCODE: 09132100

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 497170.25

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 033-073564

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200731

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Гъpция

3 --- TI_TOWN   value: Kilkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Горива

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Řecko

3 --- TI_TOWN   value: Kilkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Paliva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grækenland

3 --- TI_TOWN   value: Kilkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Brændselsstoffer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griechenland

3 --- TI_TOWN   value: Kilkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Brennstoffe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ελλάδα

3 --- TI_TOWN   value: Κιλκίς

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Καύσιμα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Greece

3 --- TI_TOWN   value: Kilkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fuels

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Kilkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustibles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreeka

3 --- TI_TOWN   value: Kilkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kütused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreikka

3 --- TI_TOWN   value: Kilkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Polttoaineet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grèce

3 --- TI_TOWN   value: Kilkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustibles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ghréig, an

3 --- TI_TOWN   value: Kilkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fuels

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčka

3 --- TI_TOWN   value: Kilkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Goriva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Görögország

3 --- TI_TOWN   value: Kilkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tüzelőanyagok

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Kilkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustibili

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Graikija

3 --- TI_TOWN   value: Kilkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kuras

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grieķija

3 --- TI_TOWN   value: Kilkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Degvielas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Il-Greċja

3 --- TI_TOWN   value: Kilkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fjuwil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griekenland

3 --- TI_TOWN   value: Kilkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Brandstoffen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecja

3 --- TI_TOWN   value: Kilkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Paliwa

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécia

3 --- TI_TOWN   value: Kilkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustíveis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Kilkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Combustibili

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécko

3 --- TI_TOWN   value: Kilkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Palivá

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčija

3 --- TI_TOWN   value: Kilkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Goriva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grekland

3 --- TI_TOWN   value: Kilkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bränslen

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Δήμος Κιλκίς

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: Dimos Kilkis

3 --- NATIONALID   value: GR

3 --- ADDRESS   value: G. Kapeta 17

3 --- TOWN   value: Kilkis

3 --- POSTAL_CODE   value: 611 00

3 COUNTRY

3 --- CONTACT_POINT   value: Dimos Kilkis - Tmima Promitheion

3 --- PHONE   value: +30 2341352157

3 --- E_MAIL   value: karabidou@dhmoskilkis.gr

3 --- FAX   value: +30 2341352152

3 --- URL_GENERAL   value: http://www.e-kilkis.gr

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Δήμος Κιλκίς

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: GR

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Γ. Καπέτα 17

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Κιλκίς

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 611 00

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Δήμος Κιλκίς - Τμήμα Προμηθειών

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2341352157

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: karabidou@dhmoskilkis.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2341352152

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.e-kilkis.gr

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 2η τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16964/19 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Κιλκίς, και Ν.Π.Δ.Δ. - Ν.Π.Ι.Δ., έτους 2019 — Τμήματα 1 - 6.

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: 2η τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16964/19 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Κιλκίς, και Ν.Π.Δ.Δ. - Ν.Π.Ι.Δ., έτους 2019 — Τμήματα 1 - 6· όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 27298/19.11.2019 σύμβαση, με την προσθήκη καυσίμων προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», αρχικού συνολικού ποσού 1 137 763,97 EUR με τον Φ.Π.Α. 24 %.

L: 4 --- key: (P)   value: Τροποποιηθέντος συνολικού ποσού 1 167 362,86 EUR με τον Φ.Π.Α. 24 %.

L: 4 --- key: (P)   value: Υπολειπόμενου ποσού 616 491,11 EUR με τον Φ.Π.Α. 24 %.

L: 4 --- key: (P)   value: Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα οχήματα και καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων των Δημοτικών Ενοτήτων Κιλκίς, Χέρσου, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Κρουσσών, Δοϊράνης - Μουριών και πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

3 --- VAL_TOTAL   value: 497170.25

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Δημοτική Ενοτήττα Κιλκίς, Χέρσου, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Κρουσσών, Δοϊράνης - Μουριών.

4 SHORT_DESCR

5 P: Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα οχήματα και καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων των Δημοτικών Ενοτήτων Κιλκίς, Χέρσου, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Κρουσσών, Δοϊράνης - Μουριών και πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 033-073564

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 15382

3 --- LOT_NO   value: 1-6

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: 2η τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16964/19 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Κιλκίς, και Ν.Π.Δ.Δ. - Ν.Π.Ι.Δ., έτους 2019 — Τμήματα 1 - 6· όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 27298/19.11.2019 σύμβαση.

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-07-31

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Φαλιέρου Κυριακή

ADDRESS: Γαλλικός Κιλκίς

TOWN: Γαλλικός Κιλκίς

POSTAL_CODE: 611 00

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 497170.23

5 VAL_TOTAL: 497170.25

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Αθήνα

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 182 33

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2132141216

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: aepp@aepp-procurement.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2132141229

L: 4 --- key: (URL)   value: www.e-kilkis.gr

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

L: 4 --- key: (P)   value: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

L: 4 --- key: (P)   value: α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

L: 4 --- key: (P)   value: β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

L: 4 --- key: (P)   value: γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

L: 4 --- key: (P)   value: Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

L: 4 --- key: (P)   value: Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

L: 4 --- key: (P)   value: Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

L: 4 --- key: (P)   value: Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση τής Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη τής σύμβασης, εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

L: 4 --- key: (P)   value: Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

L: 4 --- key: (P)   value: Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

L: 4 --- key: (P)   value: — κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017,

L: 4 --- key: (P)   value: — διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.

L: 4 --- key: (P)   value: Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών τής αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής.

L: 4 --- key: (P)   value: Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει, παρεμπιπτόντως, όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν στη διενέργεια τής διαδικασίας.

L: 4 --- key: (P)   value: Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση τής προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Δήμος Κιλκίς

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Γ. Καπέτα 17

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Κιλκίς

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 611 00

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +30 2341352157

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: karabidou@dhmoskilkis.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +30 2341352152

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.e-kilkis.gr

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-31

14+1