ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΡΕΥΣΗΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

avviso di preinformazione

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2022/S 001-000002 dell'anno 2022.

Amministrazione aggiudicatrice ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 info
Extra-Regio NUTS 2 (ELZZ) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Αιτωλοακαρνανία (EL631) altri
Paese EL; - country: GR
Tipo di documento Avviso di preinformazione senza indizione di gara
Procedura Non applicabile
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2022-01-03 00:00:00
Scadenza 2022-12-29 00:00:00
Valori 6˙650˙000.00 EUR (valore totale stimato)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-700954-001

1 DELETION_DATE: 20221229

1 FORM_LG_LIST: EL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 1

2 DATE_PUB: 20220103

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2022/S 001-000002

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:000002-2022:TEXT:EL:HTML

2 LG_ORIG: EL

2 ISO_COUNTRY

INFO: GR

2 IA_URL_GENERAL: www.messologhi.gov.gr

2 IA_URL_ETENDERING: www.messolonghi.gov.gr

2 ORIGINAL_CPV: Construction work for water and sewage pipelines

INFOCODE: 45231300

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 6650000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20211229

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Гъpция

3 --- TI_TOWN   value: Месолонги

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Řecko

3 --- TI_TOWN   value: Mesolongi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grækenland

3 --- TI_TOWN   value: Mesolongion

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griechenland

3 --- TI_TOWN   value: Mesolongion

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ελλάδα

3 --- TI_TOWN   value: Μεσολόγγι

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Greece

3 --- TI_TOWN   value: Mesolongi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work for water and sewage pipelines

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Mesolongion

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreeka

3 --- TI_TOWN   value: Mesolóngi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Kreikka

3 --- TI_TOWN   value: Mesolongi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vesi- ja viemäriputkien rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grèce

3 --- TI_TOWN   value: Missolonghi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ghréig, an

3 --- TI_TOWN   value: Mesolongi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work for water and sewage pipelines

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčka

3 --- TI_TOWN   value: Mesolongi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Görögország

3 --- TI_TOWN   value: Missolunghi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Víz- és szennyvízvezetékek építése

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Missalonghi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Graikija

3 --- TI_TOWN   value: Mesolongis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grieķija

3 --- TI_TOWN   value: Mesolongi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Il-Greċja

3 --- TI_TOWN   value: Mesolongi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol tal-kostruzzjoni tal-linji tal-pajpijiet ta’ l-ilma u tad-drenaġġ

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Griekenland

3 --- TI_TOWN   value: Mesolongi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecja

3 --- TI_TOWN   value: Missolungi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécia

3 --- TI_TOWN   value: Mesolongi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção de condutas para água e águas residuais

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grecia

3 --- TI_TOWN   value: Mesolongi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grécko

3 --- TI_TOWN   value: Mesolongi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grčija

3 --- TI_TOWN   value: Mesolongi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Grekland

3 --- TI_TOWN   value: Mesolongi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: DIMOS IERAS POLIS MESOLOGGIOY

3 --- NATIONALID   value: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΟΣΛΟΓΓΙΟΥ

3 --- ADDRESS   value: STAYROPOYLOY 31

3 --- TOWN   value: MESOLOGGI

3 --- POSTAL_CODE   value: 30200

3 COUNTRY

3 --- CONTACT_POINT   value: PANAGIOTOPOYLOY LAMPRINI

3 --- PHONE   value: +49 2631360983

3 --- E_MAIL   value: panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr

3 --- FAX   value: +49 2631025041

3 --- URL_GENERAL   value: www.messologhi.gov.gr

3 --- URL_BUYER   value: www.messolonghi.gov.gr

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΟΣΛΟΓΓΙΟΥ

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31

L: 4 --- key: (TOWN)   value: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 30200

INFO4: GR

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +49 2631360983

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr

L: 4 --- key: (FAX)   value: +49 2631025041

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.messologhi.gov.gr

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.messolonghi.gov.gr

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: www.messolonghi.gov.gr

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΡΕΥΣΗΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Αντικείμενο του έργου είναι :

L: 4 --- key: (P)   value: α) η κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 81.610 m από τα οποία τα 2.500 m είναι HDPE 63 10 ATM, τα 35.500 m είναι HDPE 90 10 ATM, τα 23.500 m είναι HDPE 110 10 ATM, τα 10 m είναι HDPE 125 10 ATM, τα 9.500 m είναι HDPE 140 10 ATM, τα 3.350 m είναι HDPE 160 10 ATM, τα 2.600 m είναι HDPE 225 10 ATM, τα 580 m είναι HDPE 280 10 ATM, τα 320 m είναι HDPE 315 10 ATM, τα 3.550 m είναι HDPE 400 10 ATM, τα 50 m είναι DI 100, τα 100 m είναι DI 125 και τα 50 m είναι DI 400.

L: 4 --- key: (P)   value: β) η κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου ρύθμισης της πίεσης του δικτύου με DATA LOGER

L: 4 --- key: (P)   value: Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα καθώς αφορά σε ένα ενιαίο λειτουργικά έργο.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 6650000.00

3 LOT_DIVISION

L: 4 --- key: (LOT_MAX_ONE_TENDERER)   value: 3

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΡΥΣΗΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

4 SHORT_DESCR

5 P: Αντικείμενο του έργου είναι :

5 P: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

5 P: Αντικείμενο του έργου είναι :

5 P: α) η κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 81.610 m από τα οποία τα 2.500 m είναι HDPE 63 10 ATM, τα 35.500 m είναι HDPE 90 10 ATM, τα 23.500 m είναι HDPE 110 10 ATM, τα 10 m είναι HDPE 125 10 ATM, τα 9.500 m είναι HDPE 140 10 ATM, τα 3.350 m είναι HDPE 160 10 ATM, τα 2.600 m είναι HDPE 225 10 ATM, τα 580 m είναι HDPE 280 10 ATM, τα 320 m είναι HDPE 315 10 ATM, τα 3.550 m είναι HDPE 400 10 ATM, τα 50 m είναι DI 100, τα 100 m είναι DI 125 και τα 50 m είναι DI 400.

5 P: β) η κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου ρύθμισης της πίεσης του δικτύου με DATA LOGER

5 P: Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα καθώς αφορά σε ένα ενιαίο λειτουργικά έργο.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

4 SHORT_DESCR

5 P: Αντικείμενο του έργου είναι :

5 P: α) η κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 81.610 m από τα οποία τα 2.500 m είναι HDPE 63 10 ATM, τα 35.500 m είναι HDPE 90 10 ATM, τα 23.500 m είναι HDPE 110 10 ATM, τα 10 m είναι HDPE 125 10 ATM, τα 9.500 m είναι HDPE 140 10 ATM, τα 3.350 m είναι HDPE 160 10 ATM, τα 2.600 m είναι HDPE 225 10 ATM, τα 580 m είναι HDPE 280 10 ATM, τα 320 m είναι HDPE 315 10 ATM, τα 3.550 m είναι HDPE 400 10 ATM, τα 50 m είναι DI 100, τα 100 m είναι DI 125 και τα 50 m είναι DI 400.

5 P: β) η κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου ρύθμισης της πίεσης του δικτύου με DATA LOGER

5 P: Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα καθώς αφορά σε ένα ενιαίο λειτουργικά έργο.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2021-12-31

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-12-29

23+1