Opendata, web and dolomites

H2020 project grouped by Institution, Albania [AL]

This section of the "Open-H2020 observatory" lists the Insitutions involved in one or more projects. For each Institution there are information on number of contributions and the amount of them. Data refers to Albania [AL]. The total number of contributions is 36 while the amount is equal to 3˙347˙150 €.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  num. contributions  tot. controbutions.  average contrib. 
1 QENDREN NDERINSTITUCIONALE TE RRJETI AKADEMIK SHQIPTAR 4 228˙432.00 57˙108.00
2 AGJENCIA KOMBETARE E KERKIMIT SHKENCOR DHE INOVACIONIT 3 56˙600.00 18˙866.67
3 QENDRES SE SHENDETIT DHE MIREQENIES KOMUNITARE 2 196˙120.00 98˙060.00
4 OPERATORI SISTEMIT TE TRANSMETIMITOST - SHOQERI ANONIME 2 100˙625.00 50˙312.50
5 UFO 2 249˙778.00 124˙889.00
6 UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANES 1 10˙625.00 10˙625.00
7 TELECOMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKING TNC SHPK 1 36˙000.00 36˙000.00
8 MILIEUKONTAKT SHQIPERI 1 179˙262.00 179˙262.00
9 UNIVERSITETI I TIRANES 1 179˙167.00 179˙167.00
10 BASHKIA SHKODER 1 29˙422.00 29˙422.00
11 QENDRA E KERKIMEVE HISTORIKE DHE ANTROPOLOGJIKE 1 161˙075.00 161˙075.00
12 PER SHERBIMIN GJEOLOGJIK SHQIPTAR 1 38˙053.00 38˙053.00
13 INSTITUTI PER DEMOKRACI DHE NDERMJETESIM 1 28˙945.00 28˙945.00
14 UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANES 1 35˙700.00 35˙700.00
15 UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA 1 66˙150.00 66˙150.00
16 DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS OF ALBANIA 1 42˙937.00 42˙937.00
17 MINISTRIA E BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL 1 0.00 0.00
18 CO-PLAN INSTITUTI PER ZHVILLIMIN EHABIITATIT 1 27˙000.00 27˙000.00
19 DREJTORIA E PERGJITSHME E POLICISE ASP 1 42˙270.00 42˙270.00
20 TURGUT OZAL EDUCATION SHA 1 321˙375.00 321˙375.00
21 QENDRES SPITALORE UNIVERSITARE NENETEREZA TIRANE 1 32˙375.00 32˙375.00
22 Austrian Institute of Excellence Ltd 1 114˙331.00 114˙331.00
23 General Maritime Directorate 1 65˙000.00 65˙000.00
24 UNIVERSITETI I MJEKESISE TIRANE 1 817˙050.00 817˙050.00
25 INSTITUTI PER RUAJTJEN E NATYRES SHQIPTARE SHOQATA 1 47˙562.00 47˙562.00
26 AGJENCIA KOMBËTARE E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT 1 227˙796.00 227˙796.00
27 UNIVERSITETI POLIS SHPK 1 13˙500.00 13˙500.00
28 AGJENCIA E KERKIMIT TEKNOLOGJISE DHE INOVACIONIT 1 0.00 0.00
# country 36 3˙347˙150 -