Софтуерна актуализация на машини по 2 обособени позиции

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2019/S 248-615772 dell'anno 2019.

Amministrazione aggiudicatrice Българска народна банка
София (столица) (BG411) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Affari economici e finanziari
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione София (столица) (BG411) altri
Paese BG; - country: BG
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2019-12-24 00:00:00
Scadenza 2020-03-29 00:00:00
Valori 296˙000.00 EUR (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2019/S 173-422344

2019/S 173-422344 (bando di gara)

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-630640-001

1 DELETION_DATE: 20200329

1 FORM_LG_LIST: BG

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 248

2 DATE_PUB: 20191224

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 248-615772

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:615772-2019:TEXT:BG:HTML

2 LG_ORIG: BG

2 ISO_COUNTRY

INFO: BG

2 IA_URL_GENERAL: http://www.bnb.bg/

2 ORIGINAL_CPV: Compliance software package

INFOCODE: 48170000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 296000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 173-422344

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191220

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Economic and financial affairs

INFOCODE: F

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: България

3 --- TI_TOWN   value: София

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Софтуерни пакети за съответствие

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulharsko

3 --- TI_TOWN   value: Sofie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Balík programů pro dosažení souladu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programpakke til overensstemmelsesprøvning

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Konformitätssoftwarepaket

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Βουλγαρία

3 --- TI_TOWN   value: Σόφια

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Πακέτα λογισμικού συμμόρφωσης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Compliance software package

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofía

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Paquetes de software de conformidad

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vastavustarkvarapakett

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Koetusohjelmatuotteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarie

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Logiciels de vérification de conformité

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bhulgáir, an

3 --- TI_TOWN   value: Sóifia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Compliance software package

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bugarska

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programski paket za sukladnost

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgária

3 --- TI_TOWN   value: Szófia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Megfelelés-ellenőrző szoftvercsomag

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pacchetti software di conformità

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarija

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Atitikties programinės įrangos paketai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgārija

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Atbilsmes pārbaudes programmatūras pakotne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Bulgarija

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pakkett ta' softwer għall-konformità

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarije

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Conformiteitssoftware

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bułgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiety oprogramowania zapewniające zgodność

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgária

3 --- TI_TOWN   value: Sófia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pacote de software de conformidade

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgaria

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pachete software de conformitate

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulharsko

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Softvérový balík na kontrolu súladu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bolgarija

3 --- TI_TOWN   value: Sofija

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programski paket za skladnost

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Bulgarien

3 --- TI_TOWN   value: Sofia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Programvara för kontroll av överensstämmelse

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Българска народна банка

1 TRANSLITERATIONS

2 TRANSLITERATED_ADDR

3 --- OFFICIALNAME   value: Balgarska narodna banka

3 --- NATIONALID   value: 000694037

3 --- ADDRESS   value: pl. „Knyaz Aleksandar I“ No. 1

3 --- TOWN   value: Sofiya

3 --- POSTAL_CODE   value: 1000

3 COUNTRY

3 --- CONTACT_POINT   value: Kapka Bahovska

3 --- PHONE   value: +359 291451953

3 --- E_MAIL   value: publicprocurement@bnbank.org

3 --- FAX   value: +359 29508452

3 --- URL_GENERAL   value: http://www.bnb.bg/

3 --- URL_BUYER   value: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0029_BG

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Българска народна банка

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 000694037

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: пл. „Княз Александър I“ № 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: София

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1000

INFO4: BG

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Капка Баховска

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +359 291451953

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: publicprocurement@bnbank.org

L: 4 --- key: (FAX)   value: +359 29508452

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.bnb.bg/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0029_BG

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Българска народна банка

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Софтуерна актуализация на машини по 2 обособени позиции

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Софтуерна актуализация на машини по две обособени позиции:

L: 4 --- key: (P)   value: — обособена позиция № 1 (ОП 1) „Софтуерна актуализация на банкнотообработващите системи BPS 1040BS“

L: 4 --- key: (P)   value: — обособена позиция № 2 (ОП 2) „Софтуерна актуализация на банкнотообработваща система BPS М7“.

3 --- VAL_TOTAL   value: 296000

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Софтуерна актуализация на банкнотообработващите системи BPS 1040BS

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: гр. София 1000, ул. „Михаил Тенев“ № 10, сградата на касов център на БНБ

4 SHORT_DESCR

5 P: В предмета на обособената позиция е включена софтуерната актуализация на програмното обезпечаване на 2 броя банкнотообработващи системи BPS1040BS, с която да се осигури правилното разпознаване и обработка на новите емисии на 5 номинала, които предстои да бъдат пуснати в обращение, както и на всички съществуващи в обращение номинали и емисии български банкноти, в съответствие с „Техническа спецификация по обособена позиция № 1“ — приложение № 1а, и техническото предложение на избрания изпълнител.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Софтуерна актуализация на банкнотообработваща система BPS М7

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: гр. София 1000, ул. „Михаил Тенев“ № 10, сградата на касов център на БНБ

4 SHORT_DESCR

5 P: Софтуерната актуализация на програмното обезпечаване на 1 брой банкнотообработваща система BPS М7, с която да се осигури правилното разпознаване и обработка на новите емисии на 5 номинала, които предстои да бъдат пуснати в обращение, както и на всички съществуващи в обращение номинали и емисии български банкноти, в съответствие с „Техническа спецификация по обособена позиция № 2“ — приложение № 1б към документацията на поръчката, и техническото предложение на избрания изпълнител.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 173-422344

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: БНБ-137494

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Софтуерна актуализация на банкнотообработващите системи BPS 1040BS

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-12-18

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 0

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH

NATIONALID: 229960356

ADDRESS: Prinzregentenstrasse 159

TOWN: Мюнхен

POSTAL_CODE: 81677

7 COUNTRY

PHONE: +49 8941190-8277

E_MAIL: marius.wiesner@gi-de.com

FAX: +49 8941190-8277

URL: https://www.gi-de.com/

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 148000

5 VAL_TOTAL: 148000

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: БНБ-137511

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Софтуерна актуализация на банкнотообработваща система BPS М7

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-12-18

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 0

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH

NATIONALID: 229960356

ADDRESS: Prinzregentenstrasse 159

TOWN: Мюнхен

POSTAL_CODE: 81677

7 COUNTRY

PHONE: +49 894119-8277

E_MAIL: marius.wiesner@gi-de.com

FAX: +49 894119-8277

URL: https://www.gi-de.com/

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 148000

5 VAL_TOTAL: 148000

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Комисия за защита на конкуренцията

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: бул. „Витоша“ № 18

L: 4 --- key: (TOWN)   value: София

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 1000

INFO4: BG

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +359 29884070

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: cpcadmin@cpc.bg

L: 4 --- key: (FAX)   value: +359 29807315

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.cpc.bg

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-20

14+1