Usługa w zakresie doradztwa na rzecz Metra Warszawskiego Sp. z o.o. na etapie prac projektowych stacji A12 i A16 I linii metra w Warszawie

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2020/S 145-357398 dell'anno 2020.

Amministrazione aggiudicatrice Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Miasto Warszawa (PL911) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Miasto Warszawa (PL911) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2020-07-29 00:00:00
Scadenza 2020-11-01 00:00:00
Documenti di riferimento: 2020/S 035-083077

2020/S 035-083077 (bando di gara)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-366184-001

1 DELETION_DATE: 20201101

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 145

2 DATE_PUB: 20200729

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 145-357398

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357398-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.metro.waw.pl

2 ORIGINAL_CPV: Consultative engineering and construction services

INFOCODE: 71310000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 035-083077

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200724

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Варшава

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Консултантски инженерни и строителни услуги

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Poradenské inženýrství a stavební služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technische Beratung und Konstruktionsberatung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Βαρσοβία

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μηχανικής και κατασκευών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Warsaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Consultative engineering and construction services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de consultoría en ingeniería y construcción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Varssavi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Varsova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Insinööritaitoa ja rakentamista koskevat neuvontapalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Varsovie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Vársá

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Consultative engineering and construction services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Varsó

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsavia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Varšuva

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Konsultatīvie inženiertehniskie un celtniecības pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Varsavja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' konsulenza dwar l-inġinerija u l-kostruzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Adviezen inzake techniek en bouw

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Varsóvia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de consultoria em matéria de engenharia e construção

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varşovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de consultanţă în domeniul ingineriei şi al construcţiilor

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Poradenský inžiniering a stavebné služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Metro Warszawskie Sp. z o.o.

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Metro Warszawskie Sp. z o.o.

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Wilczy Dół 5

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-798

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Martyna Czerniawska

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 226554675

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zam-eh@metro.waw.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 226433997

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.metro.waw.pl

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Usługa w zakresie doradztwa na rzecz Metra Warszawskiego Sp. z o.o. na etapie prac projektowych stacji A12 i A16 I linii metra w Warszawie

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: WP.25.00016.2020.K.I.MACZ

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem Zamówienia jest usługa w zakresie doradztwa naukowo-technicznego na etapie prac projektowych stacji A12 i A16 I linii metra w Warszawie. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zleconych przez Zamawiającego analiz, ekspertyz i opinii o charakterze technicznym i formalno-prawnym, dotyczących wszystkich etapów procesu realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu stacji A 12 i A16 przez Projektanta – Biuro Projektów Metroprojekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy nr WP.022.00909.2019.IP z 20.11.2019, której przedmiotem jest „Wykonanie prac przedprojektowych oraz projektu budowlanego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji A12 i A16 na eksploatowanej I linii metra w Warszawie wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” – na warunkach wskazanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru (STWiO) stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym złącznik nr 2 do SIWZ.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Warszawa

4 SHORT_DESCR

5 P: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.

5 P: W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zleconych przez Zamawiającego analiz, ekspertyz i opinii o charakterze technicznym i formalno-prawnym, dotyczących wszystkich etapów procesu realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu stacji A 12 i A16 przez Projektanta – Biuro Projektów Metroprojekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy nr WP.022.00909.2019.IP z 20.11.2019, której przedmiotem jest „Wykonanie prac przedprojektowych oraz projektu budowlanego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji A12 i A16 na eksploatowanej I linii metra w Warszawie wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” w szczególności w zakresie:

5 P: Rozwiązań technicznych zaproponowanych przez projektanta, w tym w szczególności technologii wykonania i etapowania prac, mających zapewnić przejezdność ciągów komunikacyjnych w rejonie budowy oraz ciągłość ruchu pociągów na I linii metra w Warszawie podczas realizacji robót budowlanych związanych z budową stacji A12 i A16;

5 P: Projektowanej technologii konstrukcji obiektów budowlanych oraz zaproponowanych w projekcie budowlanym metod realizacji w istniejących warunkach hydrogeologicznych i geotechnicznych;

5 P: Zagadnień związanych z wpływem drgań i obciążeń dynamicznych oraz hałasu na znajdujące się w sąsiedztwie metra obiekty i ludzi w nich przebywających;

5 P: Zagadnień związanych z zabezpieczeniem zabytków w sąsiedztwie realizowanej inwestycji rozbudowy metra;

5 P: Szczegółowych zagadnień i przyjętych rozwiązań technicznych (branże: konstrukcja, elektryczna, mechaniczna, wentylacyjna, torowa, sterowanie ruchem pociągów);

5 P: Zagadnień związanych z bezpieczeństwem i technologią procesu realizacji robót budowlanych;

5 P: Wpływu metod budowy metra na budynki i budowle obiektów budowlanych sąsiadujących z budową metra oraz oceny ich stanu technicznego;

5 P: Wykonawca podejmie się także realizacji wszystkich innych analiz, opinii, ekspertyz, które będą leżały w zakresie jego kompetencji.

5 P: Udziału w spotkaniach z projektantem, przedstawicielami Inwestora (m.st. Warszawy), jednostek organizacyjnych Inwestora, użytkownikami metra oraz mieszkańcami.

5 P: Udziału w konsultacjach społecznych na etapie projektowania stacji A12 i A16.

5 P: Zakres Przedmiotu Zamówienia został określony w pkt 2.2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru (dalej: „STWiO”) stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ i będący jej integralną częścią. Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie i z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań wynikających z STWiO oraz we Wzorze umowy (zał. nr 2 do SIWZ), które stanowią integralną część niniejszej SIWZ.

5 P: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), przez Wykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności administracyjne, tj. osób oddelegowanych do obsługi biurowej na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

5 P: Wszelkie opracowania składające się na przedmiot zamówienia zostaną wykonane w sposób umożliwiający ich późniejsze wykorzystanie przez Zamawiającego do opisu przedmiotu zamówienia w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych dotyczących budowy stacji A12 i A16 zgodnie z wymogami działu II rozdział 2 („Przygotowanie postępowania”) ustawy Pzp.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 035-083077

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Usługa w zakresie doradztwa na rzecz Metra Warszawskiego Sp. z o.o. na etapie prac projektowych stacji A12 i A16 I linii metra w Warszawie

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_DISCONTINUED

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający podczas badania ofert zastosuje procedurę odwróconą określoną w art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp i nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. – Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć złożoną przez siebie ofertę wadium w wysokości 12 000,00 PLN. Zasady wnoszenia, zawrotu oraz zatrzymania wadium przez Zamawiającego określa SIWZ –Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi,conajmniej jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego w pkt 9 i 10 SIWZ, Wykonawca do oferty załącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ: – w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, oraz braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego w pkt 9 i 10 SIWZ, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, składa aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty:

L: 4 --- key: (P)   value: 1. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

L: 4 --- key: (P)   value: 2. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

L: 4 --- key: (P)   value: 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

L: 4 --- key: (P)   value: 4. oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

L: 4 --- key: (P)   value: 5. oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Uwaga: w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ww. dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich oddzielnie – w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

L: 4 --- key: (P)   value: 1. na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 9.1.3 ppkt 1)SIWZ – Wykaz usług(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 A do SIWZ) wykonanych przez Wykonawcę wraz z dowodami potwierdzającymi, że wskazane usługi zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

L: 4 --- key: (P)   value: 2. na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.1.3 ppkt 2) – oświadczenie dot.Koordynatora (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 B do SIWZ) wraz z podaniem wymaganych stopni naukowych i doświadczenia koordynatora niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz podaniem podstawy dysponowania wskazaną osobą.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 ADDRESS_MEDIATION_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Postępu 17

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2–3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-07-24

11+1