Poland (2019): all notices

Discover the notices and calls for tenders issued in Poland. Use the navigation and search tools to refine the search and the visualization of information.

You might be interested

title country values deadline
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Piotrków w latach 2020-2021
prior information notice
PL 15 401 465.00 PLN 2020-08-08
Dostawa 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
prior information notice
PL 650 406.50 PLN 2020-08-19
„Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego gminy Dąbrowa Górnicza(...)
prior information notice
PL 191 116 552.51 PLN 2020-08-22
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wokół zbiornika Pogoria III w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych (...)
prior information notice
PL 12 067 107.25 PLN 2020-08-22
„Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeka Rakówką w Dąbrowie Górniczej”
prior information notice
PL 1 000 000.00 PLN 2020-08-22
„Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego gminy Dąbrowa Gónicza pn.: ...
prior information notice
PL 59 650 062.11 PLN 2020-08-22
„Wykonanie robót związanych z realizacją zadań remontowych wybranych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego w Dąbrowie Górniczej – tereny śródmieścia”
prior information notice
PL 1 883 099.67 PLN 2020-08-22
„Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadań wybranych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego w Dąbrowie Górniczej”
prior information notice
PL 1 236 616.27 PLN 2020-08-22
Budowa infrastruktury rowerowej w Strzemieszycach Wielkich.
prior information notice
PL 4 000 000.00 PLN 2020-08-22
„Wykonanie robót związanych z realizacją zadań remontowych wybranych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego w Dąbrowie Górniczej – tereny zielone”
prior information notice
PL 1 021 117.72 PLN 2020-08-22
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina
prior information notice
PL 72 000 000.00 PLN 2020-08-27
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, których odbiorcą końcowym są gminy zrzeszone w ramach grupy zakupowej
prior information notice
PL 12 000 000.00 PLN 2020-08-27
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 24 000 000,00 PLN
prior information notice
PL 8 600 000.00 PLN 2020-08-27
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - postępowanie nr 15-19-000087/PSY/04/1/04.4701.001.02/01
prior information notice
PL 822 603.85 PLN 2020-09-01
Umowa ramowa na wybór pośredników w pozyskiwaniu oprogramowania Microsoft lub równoważnego na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości
prior information notice
PL 120 000 000.00 PLN 2020-09-05
[DA] Forhåndsmeddelelse — Kontrakt vedrørende udvikling af IKT-softwareløsning til EBCG-teammedlemmers adgang til SISII (A2SISII System)
[DE] Vorinformation — Auftrag für die Entwicklung von IKT-Softwarelösungen für den Zugang von Mitgliedern des Teams der Europäischen Grenz- und Küstenwache zu SISII (A2SISII-System)
[EN] Prior Information Notice — Contract for the Development of ICT Software Solution for EBCG Team Members Access to SISII (A2SISII System)
[ES] Anuncio de información previa — Contrato para el desarrollo de la solución de software de TIC para el acceso de los miembros del equipo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas al sistema de información de Schengen de segunda generación (SIS II) (Sistema A2SISII)
[FI] Ennakkotietoilmoitus – sopimus tieto- ja viestintäteknisen ohjelmaratkaisun kehittämisestä eurooppalaisen raja- ja merivartioston työryhmän jäsenten pääsyä varten toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (A2SISII-järjestelmä)
[FR] Avis de préinformation - Marché relatif au développement d’une solution logicielle permettant l’accès des membres de l’équipe EBCG à SISII (Système A2SISII)
[EL] Προκαταρκτική ανακοίνωση — Σύμβαση για την ανάπτυξη λύσης λογισμικού ΤΠΕ προκειμένου να έχουν πρόσβαση τα μέλη της ομάδας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο SISII (Schengen Information System - Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν) (Σύστημα A2SISII)
[IT] Avviso di preinformazione — Contratto per lo sviluppo di una soluzione software TIC per l’accesso dei membri dell’équipe EBCG a SISII (sistema A2SISII)
[NL] Vooraankondiging - Opdracht voor de ontwikkeling van ICT-softwareoplossing voor het verlenen van toegang tot SISII (A2SISII-systeem) aan medewerkers van het Europees grens- en kustwachtagentschap
[PT] Anúncio de pré-informação - Contrato para o desenvolvimento de uma solução de software TIC para o acesso dos membros da equipa da EBCG ao SISII (sistema A2SISII)
[SV] Förhandsmeddelande – Kontrakt för utvecklingen av en IKT-programvarulösning för EBCG-medlemmars åtkomst till SISII (A2SISII-system)
[CS] Předběžné oznámení – zakázka týkající se vývoje softwarového řešení IKT pro přístup členů týmu EBCG do SISII (systém A2SISII)
[ET] Eelteade – Leping IKT-tarkvaralahenduse väljatöötamiseks Euroopa piiri- ja rannikuvalve meeskonnaliikmete juurdepääsuks SISII-le (A2SISII süsteem)
[HU] Előzetes összesített hirdetmény — Szerződés IKT-szoftvermegoldás kidolgozására a Frontex csapattagjainak SISII rendszerhez (A2SISII rendszer) való hozzáféréséhez
[LT] Išankstinis informacinis skelbimas – sutartis dėl IRT programinės įrangos sprendimo kūrimo Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų (EBCG) darbo grupės narių prieigos prie SISII (A2SISII sistemos)
[LV] Iepriekšējs informatīvs paziņojums – līgums par IKT programmatūras risinājuma izstrādi ar mērķi nodrošināt EBCG vienības dalībnieku piekļuvi SISII (A2SISII sistēmai)
[MT] Avviż ta' Informazzjoni minn Qabel — Kuntratt għall-Iżvilupp ta' Soluzzjoni permezz ta' Softwer tal-ICT għall-Aċċess tal-SISII (is-Sistema A2SISII) mill-Membri tat-Tim tal-EBCG
[PL] Wstępne ogłoszenie informacyjne — Umowa na opracowanie oprogramowania ICT dla członków zespołu EBCG, dostęp do systemu SISII (system A2SISII)
[SK] Predbežné oznámenie – Obstarávanie týkajúce sa vývoja softvérového riešenia IKT na prístup k systému SISII (systém A2SISII) pre členov tímu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž
[SL] Predhodno informativno obvestilo – Naročilo za razvoj programske rešitve IKT za dostop članov ekipe EBCG do SISII (sistem A2SISII)
[GA] Fógra réamhaisnéise — Conradh i gcomhair Réiteach Bogearraí TFC a fhorbairt do Rochtain Bhaill Foirne EBCG ar SISII (Córas A2SISII)
[BG] Обявление за предварителна информация — Поръчка за разработването на ИКТ софтуерно решение за достъп на членовете на екипа на EBCG до SISII (система A2SISII)
[RO] Notificare informativă prealabilă — Contract de dezvoltare a soluției de software TIC pentru membrii echipei EBCG Acces la SISII (Sistem A2SISII)
[HR] Prethodna informacijska obavijest — Ugovor o razvoju informatičkog softverskog rješenja za pristup članova tima EBCG-a sustavu SISII (sustav A2SISII)

prior information notice
PL 5 000 000.00 EUR 2020-10-06
Dostawa materiałów okulistycznych
prior information notice
PL 2 200 000.00 PLN 2020-10-09
Świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych ZUS/O Sosnowiec i podległych Inspektoratów oraz prania odzieży lekarzy orzeczników i pościeli z pokoi gościnnych.
prior information notice
PL 587 076.84 EUR 2020-10-10
Wdrożenie systemu zunifikowanej komunikacji
prior information notice
PL 6 133 333.00 PLN 2020-10-24
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
prior information notice
PL 1 929 318.00 PLN 2020-11-27
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, notebooków, serwerów, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego
prior information notice
PL 5 570 000.00 PLN 2020-11-28
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Łódzkiego
prior information notice
PL 2 000 000.00 PLN 2020-11-28
Zimowe utrzymanie dróg, chodników, przystanków oraz parkingów
prior information notice
PL 1 365 740.74 PLN 2020-12-08
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej wraz z grobownictwem wojennym i miejscami pamięci narodowej oraz wycince, pielęgnacji drzew na terenie Piekar Śląskich w 2020 roku
prior information notice
PL 715 086.58 PLN 2020-12-08
Wdrożenie zestawu narzędzi XBRL
prior information notice
PL 4 065 040.65 PLN 2020-12-08