Bulgaria (2021): all notices

Discover the notices and calls for tenders issued in Bulgaria. Use the navigation and search tools to refine the search and the visualization of information.

You might be interested

title country values deadline
Периодични доставки на медицински газове за нуждите на „УМБАЛ — Бургас“ АД
contract notice
BG 236 296.00 BGN 2021-05-17
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания — София област“ ЕООД, по 29 обособени позиции
contract notice
BG 4 858 811.11 BGN 2021-05-17
Абонаментна поддръжка, осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни, доставка на резервни части и ремонт при необходимост в обекти, управлявани от ИА „ВКВПД“, по обособени позиции
contract notice
BG 350 326.10 BGN 2021-05-17
Доставка на вентилатори за охладителни системи на трансформатори
contract notice – utilities
BG 70 000.00 BGN 2021-05-17
„Изпълнение на мерки за информация и комуникация - изработка и доставка на брандирани информационни и промоционални материали
contract notice
BG 56 240.00 BGN 2021-05-17
Доставка на спирално-конусни предавки за ТМО и ГТЛ
contract notice – utilities
BG 435 038.00 BGN 2021-05-17
Доставка на несортиран трошен камък за нуждите на ОП „Благоустрояване и превенция“ към община Раковски
contract notice
BG 450 000.00 BGN 2021-05-17
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ниско напрежение за нуждите на Община Силистра
contract notice
BG 1 986 153.99 BGN 2021-05-17
Доставка на обществена мобилна телефонна услуга и мобилен интернет
contract notice
BG 450 000.00 BGN 2021-05-17
Доставка на апаратура и оборудване за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ — Варна по 6 обособени позиции
contract notice
BG 176 323.23 BGN 2021-05-17
Консултантски услуги, свързани с упражняване на строителен надзор при изпълнение строежи по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване нови клиенти в КЕЦ Асеновград
contract notice – utilities
BG 98 130.00 BGN 2021-05-17
Реконструкция на ОРУ 31,5 kV в п/ст „Марица-изток“
contract notice – utilities
BG 1 998 000.00 BGN 2021-05-17
Доставка на разтвори и медицински изделия за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на „МБАЛ — Силистра“ АД
contract notice
BG 426 555.00 BGN 2021-05-17
„Извършване на регулиране в съответствие с класа им на точност на индукционни електромери, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, реф. № PPS 21-015
contract notice – utilities
BG 300 000.00 BGN 2021-05-17
«Изпълнение на услуги по техническо обслужване — основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП „ДГС — Казанлък“, както и доставка на резервни части
contract notice
BG 36 000.00 BGN 2021-05-17
Избор на доставчик на електрическа енергия ниско напрежение и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД
contract notice – utilities
BG 3 180 000.00 BGN 2021-05-17
Консултантски услуги, свързани с упражняване на строителен надзор при изпълнение строежи по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване нови клиенти в КЕЦ Пловдив-север
contract notice – utilities
BG 95 842.50 BGN 2021-05-17
Изпълнение на строителство на нова сграда за нуждите на Център за компетентност в направление „води“ и „отпадъци“ по проект BG05M2OP001-1.002-0019
contract notice
BG 3 084 736.00 BGN 2021-05-17
„Отпечатване и доставка на нормативно регламентирани формуляри и ваучери за изпълнение на дейности по закон от Агенция за социално подпомагане”
contract notice
BG 1 000 000.00 BGN 2021-05-17
ДОСТАВКА НА 3 (ТРИ) БРОЯ ФАБРИЧНО НОВИ ДВУМЕСТНИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ (ОП) „ПАРКИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ” - ОБЩИНА ПЛОВДИВ
contract notice
BG 70 000.00 BGN 2021-05-17
Основен ремонт на обекти по обособени позиции
contract notice
BG 89 999.98 BGN 2021-05-17
Доставка на птицезащитни устройства за ВЕЛ СрН по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение север“ АД
contract notice – utilities
BG 3 100 000.00 BGN 2021-05-17
Избор на изпълнител на консултантска услуга за изработването на апликационна форма заедно с необходимата прилежаща документация (мултикритериален анализ, трафик модел... Прод.в II.1.4)
contract notice
BG 200 000.00 BGN 2021-05-17
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и детски заведения при Община Златица
contract notice
BG 326 400.00 BGN 2021-05-17
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апарати по проекти, финансирани от ФНИ и по НПЕМР
contract notice
BG 164 426.42 BGN 2021-05-17