София (столица) (BG411) - list of "contract award notice"

Find business opportunities, calls for tenders, award notices and much more in София (столица).
In this page there is the list of "contract award notice" notices..

80 item(s)

title authority name publication deadline
Доставка на лабораторно оборудване/апаратура, необходими за създаването/модернизирането на научноизследователската инфраструктура на лаборатория 3... (подробно изписано в т. II.1.4) „Кратко описание“).
contract award notice
Институт по електрохимия и енергийни системи 2021-02-12 2021-05-19
Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за клиника по кардиохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД
contract award notice
„УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД 2021-02-12 2021-05-19
Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати (клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология)
contract award notice
„Университетска първа МБАЛ София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД 2021-02-12 2021-05-19
Доставка на научна и лабораторна апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет — София по 35 обособени позиции
contract award notice
Медицински университет (МУ) — София — ректорат 2021-02-12 2021-05-19
Доставка на пълноценни екструдирани (гранулирани) храни за служебните кучета в системата на МВР по 2 (две) обособени позиции.
contract award notice
Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи — МВР 2021-02-12 2021-05-19
Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на „УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД — София“
contract award notice
„УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД 2021-02-12 2021-05-19
Осигуряване на непрекъснатото функциониране на Н.ШИС чрез следгаранционна поддръжка на техническите средства и прилежащата инфраструктура с 2 обособени позиции
contract award notice
Министерство на вътрешните работи 2021-02-12 2021-05-20
Дизайн, предпечат, отпечатване и доставка на „Годишник 2019“ на български и английски език за нуждите на Агенция по заетостта съгласно списък по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП
contract award notice
Агенция по заетостта 2021-02-12 2021-05-20
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ДФ „Земеделие“
contract award notice
Държавен фонд „Земеделие“ 2021-02-12 2021-05-20
Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП — София-град и на ДСП на територията на област София-град
contract award notice
Регионална дирекция за социално подпомагане — София-град 2021-02-12 2021-05-20
Доставка, монтаж, интеграция, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на комплексна конферентна аудио-видео система за техническо обезпечаване на пленарните заседания в пленарна и конферентна
contract award notice
Народно събрание на Република България 2021-02-15 2021-05-21
Доставка на топлинна енергия за нуждите на Агенция „Митници“ за обекти на ТД Югозападна и ЦМУ — гр. София
contract award notice
Агенция „Митници“ 2021-02-15 2021-05-21
Доставка на полицейски униформи — тестово зимно специално облекло, за служителите на ГДНП, ГДГП и ДЖ
contract award notice
Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи — МВР 2021-02-15 2021-05-21
Доставка на лекарствени средства за нуждите на „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД
contract award notice
„УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД 2021-02-15 2021-05-21
Предоставяне на услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на МТСП.
contract award notice
Министерство на труда и социалната политика 2021-02-15 2021-05-21
Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на преносими компютри, таблети и принтери, скенери и многофункционални устройства
contract award notice
Университет за национално и световно стопанство 2021-02-16 2021-05-22
„Доставка на медицински изделия за отделение по образна диагностика“
contract award notice
МБАЛ „Лозенец“ ЕАД 2021-02-16 2021-05-22
Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част 1
contract award notice
„Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД 2021-02-16 2021-05-22
Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част 2
contract award notice
„Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД 2021-02-16 2021-05-22
Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част 3
contract award notice
„Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД 2021-02-16 2021-05-22
Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част 4
contract award notice
„Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД 2021-02-16 2021-05-22
Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на КПКОНПИ
contract award notice
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 2021-02-16 2021-05-22
Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации, обособена позиция № 2 „Доставка на преносими компютри“
contract award notice
Агенция за социално подпомагане 2021-02-16 2021-05-22
Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвест. проекти с основните изисквания към строежите, при необходимост от такива, упражняване на стр. надзор и инвест. контрол по време на стр.-вото
contract award notice
Столична община, район „Люлин“ 2021-02-16 2021-05-22
Абонаментно обслужване на програмни продукти „Опал 2005“, „Опал X“, „Еква равнение“ и „Еква контрол“ за сводиране на бюджетна информация
contract award notice
Министерство на околната среда и водите 2021-02-17 2021-05-23

Geographical position

Search notices by place or geographic area

year

text

please insert some letters in the input text form

1149+1