Poland (2019): tutti gli avvisi e bandi di gara

Scopri gli avvisi ed i bandi di gara indetti in Poland. Usa gli strumenti di navigazione e ricerca per affinare la ricerca e la visualizzazione delle informazioni.

Ti potrebbero interessare

titolo paese valori scadenza
Świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów, osób i mienia w budynkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu oraz obsługi recepcji
avviso di preinformazione
PL 4 319 159.27 PLN 2020-08-04
Rewaloryzacja Parku karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie - etap III i IV w ramach zadania Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie
avviso di preinformazione
PL 1 150 190.00 PLN 2020-08-05
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Piotrków w latach 2020-2021
avviso di preinformazione
PL 15 401 465.00 PLN 2020-08-08
Dostawa 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
avviso di preinformazione
PL 650 406.50 PLN 2020-08-19
„Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego gminy Dąbrowa Górnicza(...)
avviso di preinformazione
PL 191 116 552.51 PLN 2020-08-22
„Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeka Rakówką w Dąbrowie Górniczej”
avviso di preinformazione
PL 1 000 000.00 PLN 2020-08-22
Budowa infrastruktury rowerowej w Strzemieszycach Wielkich.
avviso di preinformazione
PL 4 000 000.00 PLN 2020-08-22
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wokół zbiornika Pogoria III w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych (...)
avviso di preinformazione
PL 12 067 107.25 PLN 2020-08-22
„Wykonanie robót związanych z realizacją zadań remontowych wybranych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego w Dąbrowie Górniczej – tereny śródmieścia”
avviso di preinformazione
PL 1 883 099.67 PLN 2020-08-22
„Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadań wybranych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego w Dąbrowie Górniczej”
avviso di preinformazione
PL 1 236 616.27 PLN 2020-08-22
„Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Gołonóg w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego gminy Dąbrowa Gónicza pn.: ...
avviso di preinformazione
PL 59 650 062.11 PLN 2020-08-22
„Wykonanie robót związanych z realizacją zadań remontowych wybranych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego w Dąbrowie Górniczej – tereny zielone”
avviso di preinformazione
PL 1 021 117.72 PLN 2020-08-22
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 24 000 000,00 PLN
avviso di preinformazione
PL 8 600 000.00 PLN 2020-08-27
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina
avviso di preinformazione
PL 72 000 000.00 PLN 2020-08-27
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, których odbiorcą końcowym są gminy zrzeszone w ramach grupy zakupowej
avviso di preinformazione
PL 12 000 000.00 PLN 2020-08-27
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - postępowanie nr 15-19-000087/PSY/04/1/04.4701.001.02/01
avviso di preinformazione
PL 822 603.85 PLN 2020-09-01
Umowa ramowa na wybór pośredników w pozyskiwaniu oprogramowania Microsoft lub równoważnego na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości
avviso di preinformazione
PL 120 000 000.00 PLN 2020-09-05
[DA] Forhåndsmeddelelse — Kontrakt vedrørende udvikling af IKT-softwareløsning til EBCG-teammedlemmers adgang til SISII (A2SISII System)
[DE] Vorinformation — Auftrag für die Entwicklung von IKT-Softwarelösungen für den Zugang von Mitgliedern des Teams der Europäischen Grenz- und Küstenwache zu SISII (A2SISII-System)
[EN] Prior Information Notice — Contract for the Development of ICT Software Solution for EBCG Team Members Access to SISII (A2SISII System)
[ES] Anuncio de información previa — Contrato para el desarrollo de la solución de software de TIC para el acceso de los miembros del equipo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas al sistema de información de Schengen de segunda generación (SIS II) (Sistema A2SISII)
[FI] Ennakkotietoilmoitus – sopimus tieto- ja viestintäteknisen ohjelmaratkaisun kehittämisestä eurooppalaisen raja- ja merivartioston työryhmän jäsenten pääsyä varten toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (A2SISII-järjestelmä)
[FR] Avis de préinformation - Marché relatif au développement d’une solution logicielle permettant l’accès des membres de l’équipe EBCG à SISII (Système A2SISII)
[EL] Προκαταρκτική ανακοίνωση — Σύμβαση για την ανάπτυξη λύσης λογισμικού ΤΠΕ προκειμένου να έχουν πρόσβαση τα μέλη της ομάδας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο SISII (Schengen Information System - Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν) (Σύστημα A2SISII)
[IT] Avviso di preinformazione — Contratto per lo sviluppo di una soluzione software TIC per l’accesso dei membri dell’équipe EBCG a SISII (sistema A2SISII)
[NL] Vooraankondiging - Opdracht voor de ontwikkeling van ICT-softwareoplossing voor het verlenen van toegang tot SISII (A2SISII-systeem) aan medewerkers van het Europees grens- en kustwachtagentschap
[PT] Anúncio de pré-informação - Contrato para o desenvolvimento de uma solução de software TIC para o acesso dos membros da equipa da EBCG ao SISII (sistema A2SISII)
[SV] Förhandsmeddelande – Kontrakt för utvecklingen av en IKT-programvarulösning för EBCG-medlemmars åtkomst till SISII (A2SISII-system)
[CS] Předběžné oznámení – zakázka týkající se vývoje softwarového řešení IKT pro přístup členů týmu EBCG do SISII (systém A2SISII)
[ET] Eelteade – Leping IKT-tarkvaralahenduse väljatöötamiseks Euroopa piiri- ja rannikuvalve meeskonnaliikmete juurdepääsuks SISII-le (A2SISII süsteem)
[HU] Előzetes összesített hirdetmény — Szerződés IKT-szoftvermegoldás kidolgozására a Frontex csapattagjainak SISII rendszerhez (A2SISII rendszer) való hozzáféréséhez
[LT] Išankstinis informacinis skelbimas – sutartis dėl IRT programinės įrangos sprendimo kūrimo Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų (EBCG) darbo grupės narių prieigos prie SISII (A2SISII sistemos)
[LV] Iepriekšējs informatīvs paziņojums – līgums par IKT programmatūras risinājuma izstrādi ar mērķi nodrošināt EBCG vienības dalībnieku piekļuvi SISII (A2SISII sistēmai)
[MT] Avviż ta' Informazzjoni minn Qabel — Kuntratt għall-Iżvilupp ta' Soluzzjoni permezz ta' Softwer tal-ICT għall-Aċċess tal-SISII (is-Sistema A2SISII) mill-Membri tat-Tim tal-EBCG
[PL] Wstępne ogłoszenie informacyjne — Umowa na opracowanie oprogramowania ICT dla członków zespołu EBCG, dostęp do systemu SISII (system A2SISII)
[SK] Predbežné oznámenie – Obstarávanie týkajúce sa vývoja softvérového riešenia IKT na prístup k systému SISII (systém A2SISII) pre členov tímu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž
[SL] Predhodno informativno obvestilo – Naročilo za razvoj programske rešitve IKT za dostop članov ekipe EBCG do SISII (sistem A2SISII)
[GA] Fógra réamhaisnéise — Conradh i gcomhair Réiteach Bogearraí TFC a fhorbairt do Rochtain Bhaill Foirne EBCG ar SISII (Córas A2SISII)
[BG] Обявление за предварителна информация — Поръчка за разработването на ИКТ софтуерно решение за достъп на членовете на екипа на EBCG до SISII (система A2SISII)
[RO] Notificare informativă prealabilă — Contract de dezvoltare a soluției de software TIC pentru membrii echipei EBCG Acces la SISII (Sistem A2SISII)
[HR] Prethodna informacijska obavijest — Ugovor o razvoju informatičkog softverskog rješenja za pristup članova tima EBCG-a sustavu SISII (sustav A2SISII)

avviso di preinformazione
PL 5 000 000.00 EUR 2020-10-06
Dostawa materiałów okulistycznych
avviso di preinformazione
PL 2 200 000.00 PLN 2020-10-09
Świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych ZUS/O Sosnowiec i podległych Inspektoratów oraz prania odzieży lekarzy orzeczników i pościeli z pokoi gościnnych.
avviso di preinformazione
PL 587 076.84 EUR 2020-10-10
Wdrożenie systemu zunifikowanej komunikacji
avviso di preinformazione
PL 6 133 333.00 PLN 2020-10-24
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
avviso di preinformazione
PL 1 929 318.00 PLN 2020-11-27
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Łódzkiego
avviso di preinformazione
PL 2 000 000.00 PLN 2020-11-28
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, notebooków, serwerów, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego
avviso di preinformazione
PL 5 570 000.00 PLN 2020-11-28
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej wraz z grobownictwem wojennym i miejscami pamięci narodowej oraz wycince, pielęgnacji drzew na terenie Piekar Śląskich w 2020 roku
avviso di preinformazione
PL 715 086.58 PLN 2020-12-08