Slovenia (2019): tutti gli avvisi e bandi di gara

Scopri gli avvisi ed i bandi di gara indetti in Slovenia. Usa gli strumenti di navigazione e ricerca per affinare la ricerca e la visualizzazione delle informazioni.

Ti potrebbero interessare

titolo paese valori scadenza
Market Consultation - EU-303 Substations / Marktconsultatie - EU-303 Stations
avviso di preinformazione
NL 2 000 000 000.00 EUR 2020-07-11
[DA] Rammeaftale til levering af tid og midler-tjenesteydelser til udvikling, rådgivning og støtte til informationssystemer
[DE] Rahmenvertrag für Dienstleistungen nach Zeit- und Mittelaufwand für die Entwicklung, Beratung und Unterstützung von Informationssystemen
[EN] Framework Contract for the Provision of Time and Means Services for Development, Consultancy and Support of Information Systems
[ES] Contrato marco para la prestación de servicios sobre tiempo y recursos para el desarrollo, la consultoría y el apoyo en el ámbito de sistemas de información
[FI] Puitesopimus käytetyn ajan ja resurssien mukaan hinnoiteltujen palveluiden toimittamiseksi tietojärjestelmien kehittämistä, konsultointia ja tukea varten
[FR] Contrat-cadre pour la prestation de services externes en régie de développement, de conseil et de soutien des systèmes d'information
[EL] Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών χρόνου και μέσων για την ανάπτυξη, συμβουλευτική και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων
[IT] Contratto quadro per la prestazione di servizi esterni in tempo e mezzi per lo sviluppo, la consulenza e il supporto ai sistemi informatici
[NL] Raamovereenkomst voor het leveren van diensten inzake tijd en middelen voor ontwikkeling, consultancy en ondersteuning van informatiesystemen
[PT] Contrato-quadro para o fornecimento de serviços de tempo e meios para o desenvolvimento, consultoria e apoio a sistemas de informação
[SV] Ramavtal för tillhandahållande av externa tjänster på grundval av tid och medel för utveckling, rådgivning och stöd för informationssystem
[CS] Rámcová smlouva na poskytování služeb v režimu čas a prostředky pro rozvoj, poradenství a podporu v oblasti informačních systémů
[ET] Raamleping infosüsteemide arendamise, nõustamise ja toe jaoks aja ja vahendite alusel teenuste hankimiseks
[HU] Idő- és eszközalapú szolgáltatások biztosítására irányuló keretszerződés információs rendszerek fejlesztésére, valamint az ezekkel kapcsolatos tanácsadásra és támogatásra vonatkozóan
[LT] Preliminarioji sutartis dėl laiko ir priemonių paslaugų teikimo informacinių sistemų plėtros, konsultacijų ir paramos.
[LV] Pamatnolīgums par laika un līdzekļu pakalpojumu sniegšanu saistībā ar izstrādi, konsultācijām un atbalstu informācijas sistēmu jomā
[MT] Qafas ta' Kuntratt għall-Provvista ta' Servizzi ta' Ħin u Mezzi għall-Iżvilupp, il-Konsulenza u l-Appoġġ tas-Sistemi tal-Informazzjoni
[PL] Umowa ramowa o świadczenie usług rozliczanych według nakładu czasu i środków dotyczących opracowania, doradztwa i wsparcia w dziedzinie systemów informatycznych
[SK] Rámcová zmluva o poskytovaní služieb na základe lehôt a prostriedkov pre rozvoj, poradenstvo a podporu v oblasti informačných systémov
[SL] Okvirno naročilo za zagotavljanje storitev na podlagi časa in sredstev za razvoj, svetovanje in podporo na področju informacijskih sistemov
[GA] Creatchonradh do sholáthar seirbhísí ama agus acmhainní d’fhorbairt, comhairliúchán agus tacaíocht i réimse na gcóras faisnéise
[BG] Рамков договор за предоставяне на времето и средствата за разработване, консултиране и подпомагане в областта на информационните системи
[RO] Contract-cadru pentru prestarea serviciilor pe bază de timp și mijloace pentru dezvoltarea, consultanța și suportul sistemelor informatice
[HR] Okvirni ugovor za pružanje usluga prema načelu vrijeme i sredstva za razvoj, savjetovanje i podršku informacijskim sustavima

avviso di preinformazione
PL 34 000 000.00 EUR 2020-07-11
Arctic Sleeping Bags
avviso di preinformazione
DK 2 000 000.00 DKK 2020-07-11
«Avviso pubblico per Short List»
avviso di preinformazione
IT 140 000.00 EUR 2020-07-11
Paper Hygiene Products
avviso di preinformazione
UK 120 000 000.00 GBP 2020-07-11
[DA] Rammeaftale til levering af softwareudviklingstjenester i moderne »angivet tid og midler« og »fast pris«
[DE] Rahmenvertrag für die Bereitstellung von Software-Entwicklungsdiensten auf Basis von angegebenem Zeitaufwand und Mitteleinsatz und mit Festpreisen
[EN] Framework Contract for the Provision of Software Development Services in Quoted Time and Means and Fixed Price Modes
[ES] Contrato marco para la prestación de servicios de desarrollo de software en los modos de precio fijado y plazo y recursos establecidos
[FI] Puitesopimus ohjelmistojen kehityspalveluiden toimittamiseksi perustuen käytetystä ajasta ja resursseista tehtyyn kustannusarvioon tai kiinteähintaisena
[FR] Contrat-cadre pour la fourniture de services de développement de logiciels en temps et moyens cités et en modes forfaitaires
[EL] Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού βάσει καθορισμένου χρόνου και μέσων και σταθερών τιμών
[IT] Contratto quadro per la prestazione di servizi di sviluppo software in tempo quotato e mezzi e modalità a prezzo fisso
[NL] Raamovereenkomst voor de levering van softwareontwikkelingsdiensten binnen geschatte tijdstippen en middelen en vaste-prijsmodi
[PT] Contrato-quadro para o fornecimento de serviços de desenvolvimento de software com base nos modos de tempo e meios estipulados e preço fixo
[SV] Ramavtal för tillhandahållande av programvaruutvecklingstjänster med offererade tider och medel och fasta priser
[CS] Rámcová smlouva na poskytování služeb v oblasti vývoje softwaru ve stanoveném časovém období a za použití stanovených prostředků a při pevných cenových režimech
[ET] Raamleping tarkvaraarenduse teenuste hankimiseks määratud aja ja vahendite ning määratud hinnaga töötamisrežiimis
[HU] Szoftverfejlesztési szolgáltatások biztosítására irányuló idő és eszközalapú, valamint rögzített áras keretszerződés
[LT] Preliminarioji sutartis dėl programinės įrangos plėtros paslaugų pagal nurodyto laiko ir priemonių metodą ir fiksuotą kainą
[LV] Pamatnolīgums par programmatūras izstrādes pakalpojumu nodrošināšanu noteikta laika un līdzekļu un fiksētas cenas režīmos
[MT] Qafas ta' Kuntratt għall-Provvista ta' Servizzi ta' Żvilupp tas-Softwer f'Ħin u Mezzi Kkwotati u Modalitajiet tal-Prezz Fiss
[PL] Umowa ramowa o świadczenie usług rozwoju oprogramowania w podanym czasie i przy użyciu podanych środków oraz w oparciu o cenę ryczałtową
[SK] Rámcová zmluva na poskytovanie služieb vývoja softvéru v stanovenom čase a prostriedkoch a v režimoch pevnej ceny
[SL] Okvirno naročilo za zagotavljanje storitev razvoja programske opreme na podlagi porabljenega časa in sredstev ter na podlagi fiksne cene
[GA] Creatchonradh chun seirbhísí forbartha bogearraí a sholáthar i móid luaite ama agus acmhainní, agus praghas seasta
[BG] Рамков договор за доставка на услуги за разработка на софтуер в определени срокове и средства и с фиксирани цени
[RO] Contract-cadru pentru prestarea serviciilor de dezvoltare de software cu timp și mijloace tarifate și moduri de preț fix
[HR] Okvirni ugovor za pružanje usluga razvoja softvera u određenom vremenu i s određenim sredstvima i fiksnom cijenom

avviso di preinformazione
PL 16 000 000.00 EUR 2020-07-11
PIN 2019-1 — Anti-Ligature Furniture
avviso di preinformazione
UK 80 000.00 GBP 2020-07-11
094 — Waste Removal Tender
avviso di preinformazione
UK 300 000.00 GBP 2020-07-11
Data, Accountability, Innovation, and Research in Education (DAIRE)
avviso di preinformazione
UK 25 000 000.00 GBP 2020-07-11
HC_Wärmeversorgungsanlagen_Neubau einer Mensa am Hauptcampus
avviso di preinformazione
DE 380 000.00 EUR 2020-07-11
[DA] Kapacitetsopbygning til projektet til genopretning af energisektoren
[DE] Aufbau der Leistungsfähigkeit für das Projekt zur Sanierung des Stromsektors
[EN] Capacity Building to Power Sector Recovery Project
[ES] Desarrollo de capacidades para el proyecto de recuperación del sector eléctrico
[FI] Sähköalan elvytyshankkeeseen liittyvä valmiuksien vahvistaminen
[FR] Projet de renforcement des capacités pour le redressement du secteur de l'électricité
[EL] Ανάπτυξη ικανοτήτων για το σχέδιο ανάκαμψης του τομέα ενέργειας
[IT] Sviluppo delle capacità per il Progetto di recupero del settore energetico
[NL] Capaciteitsopbouw voor het herstelproject van de energiesector
[PT] Reforço de capacidades a favor do projeto de recuperação do setor energético
[SV] Kapacitetsuppbyggnad av återhämtningsprojekt för energisektorn
[CS] Budování kapacit pro projekt modernizace odvětví energetiky
[ET] Suutlikkuse suurendamine energiasektori taastamise projektile
[HU] Felkészültségfejlesztés az energiaágazat helyreállítására irányuló projekthez
[LT] Gebėjimų stiprinimas vykdant sektoriaus atsigavimo projektą
[LV] Spēju veidošana elektroenerģijas nozares atjaunošanas projekta vajadzībām
[MT] It-Trawwim tal-Ħila għall-Proġett ta' Rkupru tas-Settur tal-Enerġija
[PL] Projekt budowania zdolności w celu odbudowy sektora energetycznego
[SK] Budovanie kapacít pre projekt obnovy energetického sektora
[SL] Krepitev zmogljivosti za projekt obnovitve energetskega sektorja
[GA] Forbairt acmhainne do thionscadal athshlánaithe na hearnála cumhachta
[BG] Изграждане на капацитет за проекта за възстановяване на енергийния сектор
[RO] Dezvoltarea capacităților proiectului de recuperare a sectorului energetic
[HR] Izgradnja sposobnosti za projekt oporavka elektroenergetskog sektora

avviso di preinformazione
LU 1 000 000.00 EUR 2020-07-11
Peterborough City Council Soft Market Test Exercise — Prevention service
avviso di preinformazione
UK 5 745 000.00 GBP 2020-07-11
Assessment Delivery for the National Assessment and Accreditation System (NAAS) Programme
avviso di preinformazione
UK 3 500 000.00 GBP 2020-07-11
Streaming Services (Audio and Visual) and Training
avviso di preinformazione
UK 1 000 000.00 GBP 2020-07-11
Arkitekter för stadsbyggnadsutredningar stadsutvecklingen i Gottsunda/Valsätra
avviso di preinformazione
SE 15 000 000.00 SEK 2020-07-11
Servicios de gestión de los residuos sanitarios y químicos producidos para la actividad del IMLCFC
avviso di preinformazione
ES 517 060.95 EUR 2020-07-11
Suministro de colchones, almohadas con funda ignífugos auto extinguibles y de alta seguridad para los centros penitenciarios y centros educativos
avviso di preinformazione
ES 1 770 993.60 EUR 2020-07-11
Suministro del material necesario para la ejecución de los controles e inspecciones contemplados en los planes de control sanitarios ganaderos
avviso di preinformazione
ES 311 349.81 EUR 2020-07-11
Ferry Ticketing and Reservation Solution — Ar Turas
avviso di preinformazione
UK 1.00 GBP 2020-07-11
Paint and Related Products for the Protection of Military Vehicles and other Materials
avviso di preinformazione
DK 3 000 000.00 DKK 2020-07-11
Planung der Ausführung und Errichtung einer Schlammtrocknungsanlage, inklusive sämtlicher erforderlicher Nebenanlagen und An-/Einbindung an die bestehende Klärschlammverbrennungsanlage.
avviso di preinformazione
DE 40 000 000.00 EUR 2020-07-11
Collegium Bohemicum, o.p.s. – výstavba muzejní expozice „Naši Němci“
avviso di preinformazione
CZ 35 000 000.00 CZK 2020-07-11
Servicio de restauración en el Centro Educativo Montilivi
avviso di preinformazione
ES 955 688.09 EUR 2020-07-11
Lighting, Sound and Stage Technical Equipment
avviso di preinformazione
NO 7 000 000.00 NOK 2020-07-12
Regionalschule Nord, Traberallee
avviso di preinformazione
DE 7 850 000.00 EUR 2020-07-14